Mesto Kysucké Nové Mesto
podľa ustanovení § 3 ods.2 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení


v y h l a s u j e
druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

 

Celý dokument s podrobnejšími informáciami na stiahnutie nižšie:

pdf