Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.


Dňa 16.03.2020 bude s učiteľmi dohodnutý postup pri vzdelávaní žiakov pomocou internetu.

Žiadam  rodičov a žiakov, aby sledovali stránku školy: https://www.knmzsclementisova.svsbb.sk/

facebook: https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Clementisova-Kysuck%C3%A9-Nov%C3%A9-Mesto-581783388639762/

Upozorňujeme žiakov a rodičov, že je striktný zákaz zdržiavať sa v areáli školy. Treba si uvedomiť, že nie sú prázdniny, ale karanténa.

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy