Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 20.04.2020 na on-line pedagogickej rade riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol o záverečnom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch nasledovne:

1. ročník: slovné hodnotenie predmetov

Prospech z jednotlivých predmetov  sa na vysvedčení hodnotí  slovne 4 stupňami:

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,

b) dosiahol dobré výsledky

c) dosiahol uspokojivé výsledky

d) dosiahol neuspokojivé výsledky

2.-7.ročník: všetky predmety sa neklasifikujú

Na vysvedčení sa všetky predmety hodnotia slovom absolvoval/neabsolvoval.

8.-9.ročník: predmety MAT, SJL a cudzie jazyky sa klasifikujú

 Prospech žiaka v predmetoch MAT, SJL, ANJ, NEJ sa klasifikuje 5 stupňami:

1-výborný,

2-chválitebný,

3-dobrý,

4-dostatočný,

5-nedostatočný                       

8.-9.ročník: ostatné predmety sa neklasifikujú

Na vysvedčení sa ostatné predmety (okrem SJL, MAT, ANJ, NEJ)  hodnotia slovom absolvoval/neabsolvoval.

Aby žiak získal hodnotenie absolvoval/neabsolvoval, musí splniť kritériá, ktoré upravili vyučujúci jednotlivých predmetov v portfóliu hodnotenia. Vyučujúci o upravených kritériách informujú žiakov aj rodičov prostredníctvom správy v edupage.