1

V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

  • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
  • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
  • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
  • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
  • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
  • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
  • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
  • je neposedné, netrpezlivé
  • nemá záujem o kreslenie, písanie

Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy. Niekedy totiž v čase zápisu má dieťa drobný problém napríklad v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému.

Samotný zápis na škole nenahrádza odbornú diagnostiku. O testovanie školskej zrelosti niekde musíte požiadať, inde túto službu ponúkajú celoplošne, pre všetkých predškolákov. Viac informácií získate v CPPPaP, pod ktoré spadáte podľa trvalého bydliska, alebo podľa vlastného výberu.

Ak zákonný zástupca chce odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky, je povinný škole, kde bolo dieťa zapísané, doručiť tieto tri potvrdenia:

1. písomnú žiadosť o odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky

2. písomné odporúčanie z CPPPaP alebo CŠPP, ktoré je evidované v sieti škôl a školských zariadení (nestačí klinický psychológ, klinický logopéd, DIALÓG a pod. – to sú kvalitné, ale zdravotnícke zariadenia)

3. písomné odporúčanie od pediatra

Bližšie informácie sa dozviete na: http://www.pppknm.sk/data/skolska-zrelost-zapis-do-1-rocnika.pdf