Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania žiakov 1. - 5.ročníka. Zriaďovateľ školy mesto Kysucké Nové Mesto rozhodol  v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t.j. najviac 20, o dĺžke prevádzky základných škôl a školských klubov detí v čase od 6:30 do 15:30.

Harmonogram prevádzky na našej ZŠ:

 I. ranný ŠKD

nástup o 6:30 alebo  o 7:00

II. ranný filter

od 7:20 do 8:00

Príloha: Harmonogram ranného zdravotného filtra

III. Vyučovanie

od 8:00 do 12:35

Prílohy: Organizácia vyučovania 1.-5.ročníka od 1.júna 2020

Rozvrhy hodín

IV. Obed

od 11:15 do 13:15

Príloha: Harmonogram stravovania žiakov a zamestnancov v školskej  jedálni od 1.júna 2020

V. Poobedný ŠKD

od 11:15 do 15:30

Príloha: Organizácia ŠKD od 1.júna 2020

Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov pri nástupe do školy  1. júna 2020

1. Žiak alebo žiak v sprievode rodiča príde do školy v hlavnej alebo vedľajšej budove podľa rozpisu vyveseného pred školou.

2. Žiak pri vstupe do budovy absolvuje ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk).

3. Žiak musí mať každý deň so sebou: 2x rúško, balíček hygienických vreckoviek. Ak dieťa nebude mať rúško, nemôže sa zúčastniť vyučovacieho procesu. Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací    proces.

4. Žiak predkladá pri prvom nástupe do školy v triede triednemu učiteľovi:

  • Písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (podpísané zákonným zástupcom),
  • Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do ZŠ od 1.júna 2020 (podpísané zákonným zástupcom),

5. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje  niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

6.  Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. Podľa usmernenia MŠVVaŠ sprevádzajúcimi osobami žiaka sú také osoby, ktoré žijú so žiakom v spoločnej domácnosti. Žiaka si po skončení vyučovania alebo po skončení ŠKD vyzdvihnú tak, že telefonicky zavolajú dieťaťu, učiteľke alebo vychovávateľke spred budovy školy.

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.