girls on desk looking at notebook 159823

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Denná prevádzka škôl bude rozšírená z pôvodných deviatich hodín na desať. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.
Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma, bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

Od 15. júna 2020 sa na našej ZŠ vyučujú žiaci 1.-5. ročníka v pôvodných triedach podľa rozvrhu platného od 1.júna 2020.

Harmonogram prevádzky na našej ZŠ:

I. ranný ŠKD               nástup o 6:30 alebo  o 7:00

II. Vyučovanie            od 8:00 do 12:35

Prílohy: Organizácia vyučovania 1.-5.ročníka od 15.júna 2020Rozvrhy hodín

III. Obed                     od 11:15 do 13:15

Príloha: Harmonogram stravovania žiakov a zamestnancov v školskej  jedálni od 15.júna 2020

V. Poobedný ŠKD       od 11:15 do 15:30

Príloha: Organizácia ŠKD od 15.júna 2020

Od 22.júna 2020 sa vyučujú žiaci 1.-9.ročníka v pôvodných triedach podľa rozvrhu platného  pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli nákaze COVID-19 ( 16.03.2020).

Harmonogram prevádzky na našej ZŠ:

I. ranný ŠKD               nástup od 6:30

II. Vyučovanie            od 7:45 do 13:05

III. Obed                     od 11:20 do 13:45

V. Poobedný ŠKD       od 11:20 do 15:30 - zmena 16.6.2020

Pokyny pre zákonných zástupcov a žiakov pri nástupe do školy  1. júna 2020

1.Žiak pri vstupe do budovy absolvuje zdravotný filter (dezinfekcia rúk, preventívne meranie teploty).

2. Osobám sprevádzajúcim žiakov do školy sa odporúča minimalizovať čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch školy na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba, resp. zákonný zástupca sa v priestoroch školy pohybujú vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom vybavenia záležitostí spojených so zabezpečením žiaka.

3. Žiak musí mať každý deň so sebou: 2x rúško, balíček hygienických vreckoviek.  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací    proces.

4. Žiak predkladá pri prvom nástupe do školy (ak nastúpi od 15.06., resp. od 22.06) v triede triednemu učiteľovi:

5. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje  niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.