study 2053811 1280

Pondelok až piatok:

6:00 -7:30 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce

7:30- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy 

  • povinné nosenie rúšok v priestoroch školy a na vyučovacej hodine pre ročníky 5. až 9. + dezinfekcia rúk + náhodné meranie teploty pri vstupe do budovy,
  • povinné nosenie rúšok v priestoroch školy pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy dezinfekcia rúk + náhodné meranie teploty pri vstupe do budovy,                                 
  • žiak I. ročníka ZŠ môže prísť do budovy školy /chodba pri škol. jedálni/ v sprievode jedného rodiča.

7:50 hod.           –    začiatok vyučovania (platí celý školský rok 2020/2021)

  • vyučuje sa podľa platného rozvrhu bez obmedzení ( okrem telesnej výchovy ,ktorú nemožno realizovať do 20.09.2020  v priestoroch telocvične)

ŠKD

Školský klub detí budú od 16.9. 2020 navštevovať žiaci 1.,2., 3., 4. ročníka

Prevádzka ŠKD : 6:00 -730 hod.  a od 11:25 -17:00 hod.

  • povinné nosenie rúšok v priestoroch ŠKD pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy

ŠJ 

Prevádzka školskej jedálne od  11:25 do13:45 hod.    

  • povinné nosenie rúšok v priestoroch ŠJ ( okrem samotnej konzumácie obeda) pre 1.až 9. ročník+ dezinfekcia rúk pri vstupe do ŠJ

                    

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie . V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Dňa: 14.9.2020

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy