Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že dňa 15. 12. 2020 na on-line pedagogickej rade riaditeľ školy po prerokovaní rozhodol o priebežnom a záverečnom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch
v 1. polroku šk. roka 2020/2021 nasledovne:

  • Rozhodnutie o priebežnom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch:

Aktívna práca na vypracovaní úloh počas dištančného vzdelávania (minimálne 70 % zadaných úloh).

  • Rozhodnutie o celkovom hodnotení predmetov v jednotlivých ročníkoch:

1. ročník: slovné hodnotenie predmetov

Prospech z  predmetov  MAT a SJL sa na vysvedčení hodnotí  slovne.

Ostatné predmety sa neklasifikujú, hodnotia sa slovom absolvoval/neabsolvoval.

2. – 4. ročník:

Prospech z  predmetov  MAT, SJL, ANJ, PVO, PDA, VLA sa na vysvedčení hodnotí  známkou.

Ostatné predmety sa neklasifikujú, hodnotia sa slovom absolvoval/neabsolvoval.

Prospech žiaka v predmetoch MAT, SJL, ANJ, PVO, PDA, VLA sa klasifikuje 5 stupňami:

1 - výborný

2 - chválitebný

3 - dobrý

4 - dostatočný

5 - nedostatočný

5. - 9. ročník:

Prospech z  predmetov  SJL, ANJ, NEJ, MAT, DEJ, GEG, FYZ, BIO, CHE  sa na vysvedčení hodnotí  známkou.

Ostatné predmety (VYV, HUV, TSV, OBN, ETV, NBV, ZZS, INF) sa neklasifikujú, hodnotia sa slovom absolvoval/neabsolvoval.

Prospech žiaka v predmetoch SJL, ANJ, NEJ, MAT, DEJ, GEG, FYZ, BIO, CHE  sa klasifikuje 5 stupňami:

1 - výborný

2 - chválitebný

3 - dobrý

4 - dostatočný

5 - nedostatočný             

O ďalších zmenách budeme priebežne informovať.

vedenie školy