zima

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 8. – 12. februára 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

- Na ročníkoch 1. - 4. bude vyučovanie prebiehať kombinovane: prezenčnou aj dištančnou formou v závislosti od percentuálnej účasti žiakov na vyučovaní. Rozvrh na prezenčné a dištančné vyučovanie bude zverejnený na stránke školy do 7. 2. 2021.
- Škola bude postupovať v zmysle aktualizovaného COVID automatu vydaného MŠ SR.
- Školský klub detí bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka  od 6:00 do 15:00 hod. a školská jedáleň bude v prevádzke
  v štandardnom režime.
- Vyučovanie na ročníkoch 5. - 9. bude prebiehať dištančnou formou.

Organizačné zabezpečenie dištančného vzdelávania zo strany školy:

• Škola 8. 2. 2021 (pondelok) zverejní aj na EduPage upravený rozvrh hodín pre triedy na ročníkoch 1. – 4.
• Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude prebiehať prostredníctvom EduPage a on-line vyučovania (cez aplikáciu MEET).
• Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie, si môžu prísť po študijné materiály do školy, a to najbližšie v pondelok dňa 8. 2. 2021 o 10:00 hod.
• V prípade nejasností je potrebné kontaktovať triednych učiteľov.

Povinnosti pre zákonných zástupcov žiaka na roč. 1 – 4.:
Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný pri nástupe predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (TU otvoriť). Nakoľko čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti bolo neskoro aktualizované uznesením Vlády SR, má zákonný zástupca žiaka povinnosť predložiť ho najneskôr do utorka (9. 2. 2021) spolu s kópiou o potvrdení vykonaní testu. Zákonný zástupca žiaka môže predložiť toto čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu potvrdenia o vykonaní testu nasledovne:
a) poslať správu triednemu učiteľovi cez stránku EduPage, ktorej prílohy budú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópia potvrdenia o vykonaní testu;
b) vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kópiu potvrdenia o vykonaní testu odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi.

 Školská dochádzka:

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.
2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením
o jej zanedbávaní.
3. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný
z učiva daného ročníka.
4. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

 Testovanie:

• Zákonný zástupca žiaka na ročníkoch 1. – 4. má možnosť otestovať sa na dvoch mobilných odberných miestach v meste:
1. Mestská športová hala KNM - piatok, sobota, nedeľa v čase od 9:00 – 19:00 hod.
2. Poliklinika KNM – piatok, v čase od 7:00 – 14:30 hod.
• Test je platný 7 dní.
• Spôsob a možnosti ďalšieho testovania (od 19. – 21. februára 2021) upresní vedenie školy v priebehu jarných prázdnin.

Veríme, že sa nám spoločnými silami podarí túto neľahkú situáciu zvládnuť.


vedenie školy