zima

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 22. februára 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

 • Na ročníkoch 1. - 4. bude vyučovanie prebiehať kombinovane: prezenčnou aj dištančnou formou v závislosti od percentuálnej účasti žiakov na vyučovaní. Škola bude postupovať v zmysle aktualizovaného COVID automatu vydaného MŠ SR.
 • Prevádzka šk. jedálne bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka v štandardnom režime od 11:25 – 13:45 hod.
 • Školský klub  detí bude fungovať od 6:00 – 7:30 a od 11:25 – 17:00 hod.

Organizačné zabezpečenie dištančného vzdelávania zo strany školy:

 • Škola zverejní 19. 2. 2021 (v piatok) na stránke EduPage rozvrh hodín prezenčného vzdelávania na ročníkoch
  1. – 4. a dištančného vzdelávania na ročníkoch 5. – 9.
 • Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude prebiehať prostredníctvom EduPage a on-line vyučovania (cez aplikáciu MEET).
 • Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie, si budú chodiť po študijné materiály do školy, a to najbližšie v pondelok
  dňa 22. 2. 2021 o 10:00 hod.
 • Žiaci, ktorí majú predĺžené hodnotenie a klasifikáciu za 1. polrok šk. roka 2020/2021 do 31. marca 2021 alebo boli za 1. polrok klasifikovaní známkou nedostatočný, sa budú zúčastňovať prezenčného vzdelávania. Triedni učitelia ich budú informovať o organizácii vyučovania a rozvrhu hodín. Zákonný zástupca žiaka je povinný predložiť pri nástupe do školy za seba i za žiaka čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópie potvrdenia o vykonaní testov.

Povinnosti pre zákonných zástupcov žiaka na roč. 1 – 4.:

   Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný pri nástupe predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (TU otvoriť) spolu s kópiou o potvrdení vykonaní testu nasledovnými spôsobmi:

a) poslať správu triednemu učiteľovi cez stránku EduPage, ktorej prílohami budú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópia potvrdenia o vykonaní testu;

b) vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kópiu potvrdenia o vykonaní testu odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi.

 Školská dochádzka:

     V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

3. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

4. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

 

Testovanie:

 • TEST  JE  PLATNÝ  LEN  7  DNÍ.
 • Zákonný zástupca žiaka na ročníkoch 1. – 4. má možnosť otestovať sa na 6 mobilných odberných miestach
  v meste:

1. Športová 1350 (Mestská športová hala KNM) – pondelok - nedeľa v čase od 9:00 – 17:00 hod., obedňajšia prestávka
    od 12:30 – 12:50, posledný odber 16:30.

2. Belanského 773 (Poliklinika KNM) –  pondelok - sobota v čase od 8:00 – 16:00 hod., obedňajšia prestávka
    od 12:00 – 12:30, posledný odber 11:30 a 15:30 hod.

3. Pivovarská (Tržnica pri zbrojnici) –  pondelok - piatok v čase od 12:00 – 20:00 hod., sobota – nedeľa 9:00 – 17:00 hod.

4. Kukučínova 2739 (zdravotné centrum)  –  pondelok - sobota v čase od 10:00 – 18:30 hod., obedňajšia prestávka
    od 12:30 – 13:00.

5. Litovelská 871 (Dom kultúry z bočnej strany)  –  pondelok - nedeľa v čase od 9:00 – 17:00 hod., obedňajšia prestávka 
    od 12:00 – 12:30.

6. Belanského 75 (Klub 75) –  pondelok - nedeľa v čase od 9:00 – 18:00 hod., obedňajšia prestávka od 13:00 – 14:00.

Ďakujeme za spoluprácu.

                                                                 

vedenie školy