jar

 

Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ Mesto KNM v spolupráci s RÚVZ rozhodol o tom, že od 22. marca 2021  do odvolania bude zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni.

Organizácia vyučovania

  • Vyučovanie na 1. a 2. stupni bude prebiehať iba dištančnou formou.
  • Rozvrh hodín 1. stupňa bude zverejnený na stránke EduPage do 21. marca 2021.

Školský klub detí

  • Ruší sa aj prevádzka školského klubu detí.

Prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa v skupinách 5+1

  • Rovnako sa ruší i prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa v skupinách 5+1. Žiaci si budú chodiť po úlohy v tlačenej podobe každý pondelok o 10:00 hod.

Školská jedáleň

  • Nebude fungovať ani šk. jedáleň. Žiaci 1. stupňa budú od 22. marca 2021 automaticky odhlásení z obedov.

vedenie školy