jar

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od pondelka) bude obnovené prezenčné vyučovanie na ročníkoch 1. – 4.

Organizácia vyučovania

  • Škola zverejní 9. 4. 2021 (piatok) na stránke EduPage rozvrh hodín prezenčného vzdelávania na ročníkoch 1. – 4.
  • Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude pokračovať dištančnou formou.
  • Naďalej bude prerušené i prezenčné vyučovanie žiakov 2. stupňa v skupinách 5+1. Žiaci si budú chodiť po úlohy v tlačenej podobe každý pondelok o 10:00 hod. do školy.

Školský klub detí

  • Školský klub  detí bude fungovať od 6:00 – 7:30 a od 11:25 – 16:00 hod.

Školská jedáleň

  • Prevádzka šk. jedálne bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka v štandardnom režime od 11:25 – 13:45 hod. Všetci žiaci 1. stupňa budú automaticky prihlásení na obedy. Rodičia tých žiakov, ktorí nebudú chodiť do školy, sú povinní individuálne odhlásiť svoje deti zo stravovania v ŠJ najneskôr do 12. 4. 2021 (pondelok) do 07:30 hod.

Povinnosti pre zákonných zástupcov žiaka na roč. 1 – 4.:

  • Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný pri nástupe predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (TU otvoriť) spolu s kópiou o potvrdení vykonaní testu nie staršieho ako 7 dní nasledovnými spôsobmi:

a) poslať správu triednemu učiteľovi cez stránku EduPage, ktorej prílohami budú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópia potvrdenia o vykonaní testu;

b) vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kópiu potvrdenia o vykonaní testu odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi.

 Školská dochádzka:

  • V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.

3. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka.

4. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. 

Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR iba v týchto prípadoch:

a) Ak deťom bola nariadená karanténa/izolácia.

b) Ak ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno.

c) Ak ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

           Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.                                                  

vedenie školy