Mesto Kysucké Nové Mesto

Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5

zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

celý dokument v pdf: