Dňa 12.06.2017 sa na Základnej škole Clementisova v KNM uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ. Hlasovalo 11 členov školskej rady a 2 delegovaní zástupcovia z  okresného úradu a  štátnej školskej inšpekcie. Vo voľbách zvíťazil kandidát Mgr.Július Janek.

          Podľa Zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu školskej rady vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy.

           Dňa 13.06.2017 navštívili primátora mesta traja zamestnanci školy, ktorí mu oznámili, že z vlastnej iniciatívy začínajú petičnú akciu na podporu súčasného riaditeľa Mgr. Igora Ševeca. Nakoľko víťazný kandidát J.Janek namietal, že petícia je podpisovaná pod nátlakom, zriaďovateľ dňa 15.06.2017 oznámil vedeniu školy, že sa rozhodol uskutočniť vlastný prieskum podpory oboch kandidátov.

           Ten sa konal dňa 16.06.2017 a všetci zamestnanci mali možnosť vyjadriť podporu jednému z dvoch kandidátov. Nakoľko išlo výlučne o internú a zároveň citlivú záležitosť zamestnancov školy, vedenie školy neumožnilo prítomnosť médií a 1 rodičky s kamerou. Za pochopenie ďakujeme.                

                                                                         

  Výsledky hlasovania: 
 Mgr. Igor Ševec  39 hlasov 68,42 % 
 Mgr. Július Janek
 17 hlasov  29,82 %
 neplatný  1 hlas  
 1,75 %

 nehlasovali 5 zamestnanci (2 kandidáti na riaditeľa + 3 práceneschopní)

         Písomnú podporu súčasnému riaditeľovi Mgr.I.Ševecovi vyjadrilo a odovzdalo primátorovi aj 5 športových klubov: futbalový, florbalový, hádzanársky, stolnotenisový a šachový.      

Oceňujeme prístup p.primátora a v mene zamestnancov mu ďakujeme za to, že považuje za rozhodujúci názor zamestnancov, lebo sú v prostredí školy dennodenne. Zároveň ďakujeme aj všetkým kolegom a ostatným zamestnancom školy, ktorí sa nebáli prejaviť svoj postoj.

organizátori petície Mgr.Ľ.Ševčík, Mgr.L.Hejtmánková, Mgr.M.Kubalíková