Testovanies

Dňa 15. novembra 2018 sa 24 žiakov 8.ročníka a 34 žiakov 9.ročníka zúčastnilo testovania KOMPARO, ktoré každoročne zabezpečuje spoločnosť Exam testing, s.r.o. Za poplatok 5,90 € žiaci absolvovali 2 testy. Ôsmaci riešili v 1. teste 15 úloh z matematiky a 20 otázok testujúcich všeobecné študijné predpoklady, v 2. teste ich čakalo 20 otázok zo slovenského jazyka a literatúry, 12 otázok z dejepisu a 10 otázok z fyziky. Deviataci absolvovali 1.test z matematiky (20 úloh) a 2.test zo slovenského jazyka (25 úloh).

Výsledky budú zverejnené v dvoch etapách. 18.12.2018 budú na www.komparo.sk sprístupnené výsledky žiakov (v anonymizovanej podobe, chránené prístupovým heslom – kódom žiaka). Približne o ďalší mesiac dostane škola zásielku s podrobnými tlačenými výsledkami a „vysvedčeniami“ pre žiakov.

Dňa 21.novembra absolvovali povinné celoslovenské testovanie piataci. Cieľom Testovania T5 je poskytnúť spätnú väzbu pripravenosti žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 v testovaných predmetoch: matematika, slovenský jazyk.

Výsledky budú k dispozícii v elektronickej podobe v období december 2018 – január 2019.