20190426 083313
Dňa 26.4. 2019 sa na našej škole konaltradičný Deň Zeme. Žiaci i učitelia 5.-9. ročníka sa ako každý rok aktívne zapojili do tejto významnej akcie. Ročníky 1.-4. boli v triedach, kde sa deti zapojili do rôznych environmentálnych aktivít. Ochotne pomáhali aj škôlkari a pani učiteľky z MŠ Komenského. Začali sme o 8.00, koniec bol o 11.30 hod. Počasie bolo pekné, celý čas svietilo slnko a bolo pomerne teplo. Upratovali sme areál školy, sídliská priľahlé k našej škole, nábrežie rieky Kysuca od mosta po garáže. V areáli školy sme upravovali terén, chodníky, átrium, zbierali odpadky, čistili atletickú dráhu a vysávali futbalové ihrisko. Snažili sme sa separovať odpad – najmä papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky. Vrecia s odpadom sme zhromaždili pri rieke Kysuca a nahlásili sme odvoz kompetentným v meste. Žiakov koordinovali ich triedni učitelia a pomocný dozor. Tiež sme vyniesli do označených nádob všetok separovaný odpad, ktorý sa snažíme triediť v našej škole. Chceli by sme poďakovať všetkým deťom a učiteľom, ktorí sa aktívne zúčastnili Dňa Zeme a významne prispeli k čistote nášho mesta. Ďalej chceme poďakovať vedeniu školy i mestu za spoluprácu a za dodanie plastových vriec a rukavíc.

Mgr. Jaroslav Jablonský, ZŠ Clementisova
eco ok