Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

V zmysle§ 20 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.:

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

V súlade s ustanovením § 20 ods. 3 mesto Kysucké Nové Mesto  určilo Všeobecným záväzným nariadením č.15/2019  miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Vzhľadom na celosvetovú pandémiu a v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR   číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 riaditelia škôl zabezpečia zápis detí do 1. ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021 nasledovne:

osobne – bez účasti dieťaťa

od 15. apríla do 17. apríla 2020 denne v čase od 13,00 hod. do 16,30 hod. v hlavnej budove školy, na prízemí

Obvody ZŠ Clementisova, KNM: Clementisova, Litovelská, Lipová, Kollárova, Matice slovenskej, Cesta do Rudiny, ČSA, M. Nešporu, Murgašova, Štúrova, Dlhomíra Poľského, KNM 0

map 3483539 1920

5.A,B

6.A,B,C

7.A,B

Pondelok

SJL, MAT, NBV

SJL, MAT,ZZS,

SJL, MAT, GEO, HUV

Utorok

ANJ, BIO, INF

ANJ, DEJ, INF, NBV

ANJ, FYZ, NEJ/THD

Streda

SJL, MAT, VYV

SJL, MAT, FYZ, OBN

SJL,MAT,DEJ , INF

Štvrtok

ANJ, GEO, HUV

ANJ, GEO, THD/VYV

ANJ,CHE, BIO, VYV

Piatok

DEJ, MAT,SJL

SJL, MAT, BIO, HUV

SJL, MAT, OBN, NBV

 

 

8.A,B

9.A,B,C

Pondelok

SJL, MAT, GEO, INF

SJL,MAT,BIO, VYV

Utorok

ANJ, DEJ, OBN, HUV

ANJ, CHE, OBN

Streda

SJL,MAT, FYZ, NBV

SJL,MAT, NEJ/THD

Štvrtok

ANJ,CHE, NEJ/THD

ANJ, DEJ, FYZ, NBV

Piatok

SJL, MAT, BIO, VYV

SJL,MAT, GEO

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom  materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času, že z dôvodu rozhodnutia Ministra školstva, vedy , výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 číslo 2020/10610:1-A1030 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach nie je potrebné  uhrádzať režijné náklady v školách a školských zariadeniach spojené so štúdiom alebo školským stravovaním a to počnúc mesiacom apríl do odvolania.

Ak máte trvalé príkazy, je potrebné si ich upraviť. V prípade, ak ste už poplatky uhradili, všetky preplatky budú školy  a školské zariadenia  riadne vyučtovávať po skončení týchto mimoriadnych opatrení. Školy a školské zariadenia Vás budú o všetkom  včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie