piatok, 06 november 2020 20:05

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s...

streda, 04 november 2020 10:37

  11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy: “ Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze” Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ...

pondelok, 02 november 2020 15:25

Vážená rodičia,  dávame do pozornosti nové dokumenty zverejnené 1.11. 2020 na websídle MŠVVaŠ SR...

štvrtok, 29 október 2020 12:57

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google...

piatok, 23 október 2020 16:29

      V školskom roku 2020/21  prebieha na našej škole  už 5. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo...

piatok, 23 október 2020 14:04

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 26.októbra 2020 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: - na ročníkoch 1.-4. bude vyučovanie prebiehať prezenčne...

utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru vychovávateľku v ŠKD na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

l

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš bývalý dlhoročný zástupca školy  Mgr. Milan Lisko.

      Pán Mgr. Milan Lisko ukončil v r. 1982 Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, aprobáciu fyzika – základy techniky. V tom istom roku v septembri nastúpil na Základnú školu na Gottwaldovej ulici v KNM, kde pôsobil ako učiteľ aj triedny učiteľ. Od 1.septembra 1991 do 31.júla 2019, teda celých 28 rokov vykonával funkciu zástupcu riaditeľa školy. V dnešnej digitálnej dobe sa ako učiteľ techniky snaží vytvárať u žiakov vzťah k manuálnej práci, rozvíjať praktické zručnosti. Na fyzike žiaci oceňujú jeho schopnosť prepojiť učivo so životom, trpezlivosť i zmysel pre humor. Počas jeho dlhoročnej práce vo funkcii zástupcu RŠ pedagógovia pozitívne hodnotili najmä jeho organizačné schopnosti, pragmatické riešenie problémov, ale aj empatiu a ľudský prístup k podriadeným.

Ocenenie navrhlo Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto za celoživotnú pedagogickú prácu v školských službách.

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac zjednotiť hodnotenia žiakov  na všetkých základných školách na území mesta, schválila pedagogická rada dňa 10.06.2020 zmenu v hodnotení  :

  • 1. roč. - slovné hodnotenie predmetov (ostáva)
  • 2. roč. až 7. roč. - predmety Slovenský jazyk a Matematika  - hodnotenie známkou, ostatné predmety hodnotenie - absolvoval, neabsolvoval (zmena)
  • 8. roč. a 9. roč. - predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk a Nemecký jazyk  - hodnotenie známkou, ostatné predmety hodnotenie - absolvoval, neabsolvoval (ostáva)

Kritéria hodnotenia ostávajú nezmenené. To znamená, ako žiak v jednotlivých predmetov splnil požadované úlohy, zadania, činnosti, atď. uvedené v portfóliu.  Pokiaľ žiaci nesplnili požadované úlohy, zadania, činnosti, atď. uvedené v portfóliu, môžu ich doplniť od 22. 06. do 24. 06.2020 priamo v škole.

vedenie školy

girls on desk looking at notebook 159823

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach. Denná prevádzka škôl bude rozšírená z pôvodných deviatich hodín na desať. Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými.
Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma, bude preplatené ošetrovanie člena rodiny.

vvAj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiádyOlympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B získala 1. miesto☺. Na 2. mieste sa umiestnil Adam Hmíra z 9. A ☺. Olympiáda bola náročná tým, že ju žiaci riešili dištančnou formou. Odpovedali na teoretické, ale aj virtuálne praktické úlohy. Obidvaja postúpili do Krajského kola chemickej olympiády, ktoré sa konalo 28. 5. 2020. Veronika Čurajová a  Adamko Hmíra boli úspešnými riešiteľmi. Za náročnú prípravu, účasť a krásne úspechy im chcem poďakovať. Bučková Elena - učiteľka