piatok, 06 november 2020 20:05

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s...

streda, 04 november 2020 10:37

  11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy: “ Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze” Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ...

pondelok, 02 november 2020 15:25

Vážená rodičia,  dávame do pozornosti nové dokumenty zverejnené 1.11. 2020 na websídle MŠVVaŠ SR...

štvrtok, 29 október 2020 12:57

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google...

piatok, 23 október 2020 16:29

      V školskom roku 2020/21  prebieha na našej škole  už 5. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo...

piatok, 23 október 2020 14:04

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 26.októbra 2020 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: - na ročníkoch 1.-4. bude vyučovanie prebiehať prezenčne...

utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

tip.: prenos je možné vrátiť o 12 hodín späť

Druhy živočíchov (české názvy) pozorované na webkamere:

Bažant obecný, Brhlík lesní, Červenka obecná, Čečetka zimní, Čížek lesní, Dlask tlustozobý, Drozd kvíčala, Hrdlička zahradní, Hýl obecný, Kachna divoká, Káně lesní, Kos černý, Krahujec obecný, Krkavec velký, Mlynařík louhoocasý, Morčák velký, Pěnkava jíkavec, Pěnkava obecná, Pěvuška modrá, Poštolka obecná, Puštík obecný, Sojka obecná, Stehlík obecný, Straka obecná, Strakapoud malý, Strakapoud prostřední, Strakapoud velký, Strnad obecný, Střízlík obecný, Sýkora babka, Sýkora koňadra, Sýkora lužní, Sýkora modřinka, Sýkora parukářka, Sýkora uhelníček, Šoupálek dlouhoprstý, Špaček obecný, Veverka obecná, Volavka popelavá, Volavka bílá, Vrabec domácí, Vrabec polní, Vydra říční, Zvonek zelený, Zvonohlík zahradní, Žluna šedá, Žluna zelená, Čáp bílý, Čáp černý, Husa velká, Labuť velká, Srnec obecný

Pokiaľ Vás činnosť záchrannej stanice oslovila navštívte stránku https://www.makov.cz/

easter 4964344 1280

Ani sme sa nenazdali, je tu Veľká noc. Tento rok iná, než sme boli zvyknutí. Tí zodpovední - a ja dúfam, že ich bude drvivá väčšina, zostanú aj počas sviatkov doma, len s členmi vlastnej domácnosti. Prípadne sa spolu prejdú prírodou, ďaleko od ostatných ľudí. Nie sme zvyknutí nestretávať sa počas nastávajúcich sviatkov. Je však dôležité tento rok vydržať, či oddialiť symbolické „šibačky“ na dobu, keď to bude bezpečné pre všetkých. Aby sa mohli rodiny stretnúť za stolom na budúcu Veľkú noc v plnom počte, aby nikto nechýbal. Aby táto Veľká noc nebola pre niekoho tá posledná.

Sledujem v správach, ako ľudia tlieskajú na balkónoch zdravotníkom, predavačom, zásobovačom obchodov, lekárnikom, pekárom, dopravcom, polícií, opatrovateľom  a ďalším ľuďom rôznych profesií, ktorí do práce stále chodiť musia – kvôli  nám všetkým. Je to pekné, uznávam, keď im prejavíme vďaku potleskom. Ale myslím si, že oveľa viac by ich potešilo jedno: keby sme zostali doma. S hrôzou som sledovala reportáže  o tom, ako sa z nášho hlavného mesta hrnú nepretržité kolóny osobných áut, smerujúc na sviatky von z mesta. Mnohí určite za rodinami po celej republike.

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

V zmysle§ 20 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.:

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

V súlade s ustanovením § 20 ods. 3 mesto Kysucké Nové Mesto  určilo Všeobecným záväzným nariadením č.15/2019  miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Vzhľadom na celosvetovú pandémiu a v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR   číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 riaditelia škôl zabezpečia zápis detí do 1. ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021 nasledovne:

osobne – bez účasti dieťaťa

od 15. apríla do 17. apríla 2020 denne v čase od 13,00 hod. do 16,30 hod. v hlavnej budove školy, na prízemí

Obvody ZŠ Clementisova, KNM: Clementisova, Litovelská, Lipová, Kollárova, Matice slovenskej, Cesta do Rudiny, ČSA, M. Nešporu, Murgašova, Štúrova, Dlhomíra Poľského, KNM 0

map 3483539 1920

5.A,B

6.A,B,C

7.A,B

Pondelok

SJL, MAT, NBV

SJL, MAT,ZZS,

SJL, MAT, GEO, HUV

Utorok

ANJ, BIO, INF

ANJ, DEJ, INF, NBV

ANJ, FYZ, NEJ/THD

Streda

SJL, MAT, VYV

SJL, MAT, FYZ, OBN

SJL,MAT,DEJ , INF

Štvrtok

ANJ, GEO, HUV

ANJ, GEO, THD/VYV

ANJ,CHE, BIO, VYV

Piatok

DEJ, MAT,SJL

SJL, MAT, BIO, HUV

SJL, MAT, OBN, NBV

 

 

8.A,B

9.A,B,C

Pondelok

SJL, MAT, GEO, INF

SJL,MAT,BIO, VYV

Utorok

ANJ, DEJ, OBN, HUV

ANJ, CHE, OBN

Streda

SJL,MAT, FYZ, NBV

SJL,MAT, NEJ/THD

Štvrtok

ANJ,CHE, NEJ/THD

ANJ, DEJ, FYZ, NBV

Piatok

SJL, MAT, BIO, VYV

SJL,MAT, GEO

Mesto Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom  materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a centra voľného času, že z dôvodu rozhodnutia Ministra školstva, vedy , výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 číslo 2020/10610:1-A1030 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach nie je potrebné  uhrádzať režijné náklady v školách a školských zariadeniach spojené so štúdiom alebo školským stravovaním a to počnúc mesiacom apríl do odvolania.

Ak máte trvalé príkazy, je potrebné si ich upraviť. V prípade, ak ste už poplatky uhradili, všetky preplatky budú školy  a školské zariadenia  riadne vyučtovávať po skončení týchto mimoriadnych opatrení. Školy a školské zariadenia Vás budú o všetkom  včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie