utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

streda, 16 september 2020 17:52

Kandidáti za rodičov budú mať možnosť predstaviť na ZRPŠ dňa 21.09.2020.  (volia  sa  4 zástupcovia za rodičov) 1.  Bačík Jozef, Ing. Vážení rodičia, kandidujem...

pondelok, 14 september 2020 11:25

Pondelok až piatok: 6:00 -7:30 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce 7:30- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy  povinné nosenie rúšok...

štvrtok, 10 september 2020 11:29

Vyber si krúžok a nezabudni, že prihlásenie sa do krúžkov bude od 11.9 - 16.9 2020 u vedúcich krúžkov na základe odovzdania "vzdelávacieho poukazu"učiteľovi, vychovávateľovi, ktorý...

pondelok, 07 september 2020 15:02

Milí rodičia!  dňa 21.9.2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri  ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto o 16.30 hod. na plenárnom ZRPŠ. Kandidovať môže len...

edu

  • 2. 9. 2020 -  8:30 hod. nástup žiakov do školy (prváci s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy, ostatné ročníky pôjdu do svojich tried)
  • od 3.9. do 14.9.2020

           Pondelok až piatok:

6:00 -7:20 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce

7:20- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy 

                                   (povinné nosenie rúšok v priestoroch školy a na vyučovacej hodine  pre ročníky 5. až 9. + dezinfekcia rúk + meranie teploty pri vstupe do budovy)

                                   (povinné nosenie rúšok v priestoroch školy  pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri   vstupe do budovy dezinfekcia rúk + meranie teploty pri vstupe do budovy)                                

                                   ( žiak I. ročníka ZŠ môže prísť do budovy školy /chodba pri škol. jedálni/ v sprievode      

7:50 hod. –  začiatok vyučovania od 03.09.2020

           Vyučovanie

           1. až 3. roč. sa vyučuje denne prvé 4 hodiny

           4. až  6. roč. sa vyučuje denne prvých 5 hodín

           7. až   9.roč. sa vyučuje podľa rozvrhu (max. 6 hodín)

Všetky hodiny ktoré nebudú vyučované  priamo  v škole, budú odučené dištančnou formou.

            Vydávanie obedov v ŠJ

            1. až 3. roč. – od 11:25 do 12.05 hod. výdaj obedov

           (dezinfekcia od 12.05 do 12.20)

            4. až  6. roč. – od 12:20 do 12.55 hod. výdaj obedov

            (dezinfekcia od 12.55 do 13.10)

            7. až   9.roč. – od 13:10  hod. výdaj obedov

            (dezinfekcia od 13.10 hod.)

            ŠKD ( prevádzka 6:00-7:20 –ranný ŠKD, 11:25-16:15 hod.)

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru vychovávateľku v ŠKD na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto prijme do pracovného pomeru asistenta učiteľa na čiastočný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2020 (pracovný pomer na dobu určitú).

l

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš bývalý dlhoročný zástupca školy  Mgr. Milan Lisko.

      Pán Mgr. Milan Lisko ukončil v r. 1982 Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, aprobáciu fyzika – základy techniky. V tom istom roku v septembri nastúpil na Základnú školu na Gottwaldovej ulici v KNM, kde pôsobil ako učiteľ aj triedny učiteľ. Od 1.septembra 1991 do 31.júla 2019, teda celých 28 rokov vykonával funkciu zástupcu riaditeľa školy. V dnešnej digitálnej dobe sa ako učiteľ techniky snaží vytvárať u žiakov vzťah k manuálnej práci, rozvíjať praktické zručnosti. Na fyzike žiaci oceňujú jeho schopnosť prepojiť učivo so životom, trpezlivosť i zmysel pre humor. Počas jeho dlhoročnej práce vo funkcii zástupcu RŠ pedagógovia pozitívne hodnotili najmä jeho organizačné schopnosti, pragmatické riešenie problémov, ale aj empatiu a ľudský prístup k podriadeným.

Ocenenie navrhlo Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto za celoživotnú pedagogickú prácu v školských službách.

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac zjednotiť hodnotenia žiakov  na všetkých základných školách na území mesta, schválila pedagogická rada dňa 10.06.2020 zmenu v hodnotení  :

  • 1. roč. - slovné hodnotenie predmetov (ostáva)
  • 2. roč. až 7. roč. - predmety Slovenský jazyk a Matematika  - hodnotenie známkou, ostatné predmety hodnotenie - absolvoval, neabsolvoval (zmena)
  • 8. roč. a 9. roč. - predmety Slovenský jazyk, Matematika, Anglický jazyk a Nemecký jazyk  - hodnotenie známkou, ostatné predmety hodnotenie - absolvoval, neabsolvoval (ostáva)

Kritéria hodnotenia ostávajú nezmenené. To znamená, ako žiak v jednotlivých predmetov splnil požadované úlohy, zadania, činnosti, atď. uvedené v portfóliu.  Pokiaľ žiaci nesplnili požadované úlohy, zadania, činnosti, atď. uvedené v portfóliu, môžu ich doplniť od 22. 06. do 24. 06.2020 priamo v škole.

vedenie školy