štvrtok, 08 apríl 2021 12:47

Obnovené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 12. apríla 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že od 12. apríla 2021 (od...

štvrtok, 08 apríl 2021 09:23

25. marca 2021  sa uskutočnil 3. ročník Národného finále Európskeho kvízu o peniazoch (EMQ) 2021. V tomto roku sa aj naša škola zapojila do súťaže European Money Quiz. EMQ je zameraný na...

streda, 31 marec 2021 19:59

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na pretrvávajúcu závažnú epidemiologickú situáciu v našom okrese zriaďovateľ...

piatok, 26 marec 2021 10:34

streda, 24 marec 2021 21:21

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 sa uskutoční dňa 1. apríla 2021 (štvrtok) a  6. apríla 2021 (utorok), v čase od 13.00 do 17.30 h.  Miesto zápisu: Základná škola,...

streda, 24 marec 2021 15:38

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa obvykle uskutočňuje za osobnej prítomnosti detí a rodičov v základnej škole. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa zápis v našich základných...

pondelok, 22 marec 2021 10:49

Dňa 10.3.2021 sa uskutočnil 19. ročník dekanátneho ( okresného ) kola Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky...

sobota, 20 marec 2021 09:21

Aj v tomto školskom roku,  napriek pandémii , sme sa ako jediná škola v okrese zúčastnili chemickej olympiády. Olympiáda má určitú postupnosť, najprv prebehne školské kolo,...

piatok, 19 marec 2021 22:59

  Zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni od 22. marca 2021 Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vzhľadom na závažnú...

zima

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 8. – 12. februára 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

- Na ročníkoch 1. - 4. bude vyučovanie prebiehať kombinovane: prezenčnou aj dištančnou formou v závislosti od percentuálnej účasti žiakov na vyučovaní. Rozvrh na prezenčné a dištančné vyučovanie bude zverejnený na stránke školy do 7. 2. 2021.
- Škola bude postupovať v zmysle aktualizovaného COVID automatu vydaného MŠ SR.
- Školský klub detí bude fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka  od 6:00 do 15:00 hod. a školská jedáleň bude v prevádzke
  v štandardnom režime.
- Vyučovanie na ročníkoch 5. - 9. bude prebiehať dištančnou formou.

Organizačné zabezpečenie dištančného vzdelávania zo strany školy:

• Škola 8. 2. 2021 (pondelok) zverejní aj na EduPage upravený rozvrh hodín pre triedy na ročníkoch 1. – 4.
• Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude prebiehať prostredníctvom EduPage a on-line vyučovania (cez aplikáciu MEET).
• Žiaci, ktorí nemajú internetové pripojenie, si môžu prísť po študijné materiály do školy, a to najbližšie v pondelok dňa 8. 2. 2021 o 10:00 hod.
• V prípade nejasností je potrebné kontaktovať triednych učiteľov.

Povinnosti pre zákonných zástupcov žiaka na roč. 1 – 4.:
Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný pri nástupe predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (TU otvoriť). Nakoľko čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti bolo neskoro aktualizované uznesením Vlády SR, má zákonný zástupca žiaka povinnosť predložiť ho najneskôr do utorka (9. 2. 2021) spolu s kópiou o potvrdení vykonaní testu. Zákonný zástupca žiaka môže predložiť toto čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu potvrdenia o vykonaní testu nasledovne:
a) poslať správu triednemu učiteľovi cez stránku EduPage, ktorej prílohy budú čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópia potvrdenia o vykonaní testu;
b) vypísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a prefotenú kópiu potvrdenia o vykonaní testu odovzdať osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi.

 

Rozvrh - Trieda 1.A

1.

2.

3.

4.

Pondelok

TSV

MAT

SJL

SJL

Utorok

SJL

SJL

MAT

VYV

Streda

NBV

SJL

SJL

MAT

Štvrtok

SJL

SJL

MAT

ANJ

Piatok

TSV

MAT

SJL

PVO

 

 Rozvrh - Trieda 1.B

1.

2.

3.

4.

Pondelok

SJL

SJL

PVO

HUV

Utorok

SJL

MAT

TSV

TSV

Streda

VYV

SJL

SJL

MAT

Štvrtok

SJL

SJL

MAT

ANJ

Piatok

SJL

MAT

SJL

TSV

 

Rozvrh - Trieda 2.A

1.

2.

3.

4.

Pondelok

SJL

MAT

SJL

PVO

Utorok

SJL

MAT

ANJ

SJL

Streda

SJL

MAT

VYV

VYV

Štvrtok

SJL

MAT

SJL

TSV

Piatok

SJL

MAT

SJL

PVO

england

Počas novembra 2020 sa na našej škole konalo online školské kolo olympiády z anglického jazyka.

Olympiády sa zúčastnili nasledujúci žiaci:

  • kategória 1A - Matej Kuchár, Dávid Sebastián Duda, Ľubomíra Olexová, Gréta Sýkorová, Klára Rešovská, Zdenka Bosá, Tereza Martinčeková, Ema Varošová,
  • kategória 1B - Simona Masárová, Klaudia Chúpeková, Sophia Bačová, Katarína Kubaščíková, Alexandra Baričáková, Kristína Krasňanová, Sarah Lipková, Lukáš Blaško, Adam Capko, Lucia Ševčíková, Matúš Ploštica, Daniel Ďurana a Tomáš Birkus.

Víťazom kategórie 1A sa stal Matej Kuchár zo 7.A a kategórie 1B Matúš Ploštica z 9.A.

Obidvaja naši víťazi sa 13.1. 2021 zúčastnili online okresného kola olympiády z anglického jazyka, kde Matúš Ploštica obsadil v kategórii 1B 2. miesto (chýbalo mu iba 0,5 boda na víťazstvo) a Matej Kuchár získal 1. miesto v kategórii 1A a postupuje na krajské kolo, ktoré sa bude konať 10.2. 2021. Držme mu palce v ďalšej úspešnej reprezentácii našej školy!!!

Mgr. Zuzana Kašiarová

pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov ročníkov 1- 4, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

Minister školstva, vedy, výskumu a športu svojím rozhodnutím pod číslom 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol tak,  že  s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov ročníkov 1- 4, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.

Mesto Kysucké Nové Mesto  ako zriaďovateľ základných škôl s účinnosťou od 3.2.2021 rozhodol o otvorení školských klubov detí po doložení potrebných dokladov zákonných zástupcov detí.  Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe podľa  § 2  ods. 1: „Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných hodinách a popoludňajších hodinách počas pracovných dní.“

Organizácia ŠKD

6.00 – 7:30      Ranný klub

7:30 – 11:30   Online hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti

11:30 – 12:30  Obed

12:30 – 15:00  Poobedný klub

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že vyučovanie na 1. a 2. stupni pokračuje  naďalej dištančnou formou od 25. – 29. januára 2021. V súlade s pokynmi MŠ SR a na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy od 25. – 29. januára 2021 nebude fungovať ani školský klub detíO priebehu vyučovania od 1. februára 2021 budeme priebežne informovať.

vedenie školy

yckA6M5zi.png