streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

Vážení záujemci o duálne vzdelávanie v spol. Schaeffler Kysuce spol. s r.o.oznamujeme vám, že výberové kolo v spoločnosti Schaeffler Kysuce spol. s r.o. sa odkladá na neurčitoO stanovenom termíne budú všetkých záujemcov, ktorí si zaslali prihlášku informovať mailom alebo telefonicky. Nakoľko sa výberové kolo odkladá je ešte stále možnosť zasielať prihlášky do duálneho vzdelávania.

prihláška:

prihláška

first aid ok

„Zostaňte doma!“ – radia nám tí, ktorí práve teraz nemôžu prestať chodiť do práce, nemôžu pracovať z domu cez počítače. Je to množstvo ľudí. Okrem iných aj zdravotnícky personál –  hrdinovia týchto dní- vedia, prečo to hovoria. Poslúchneme ich radu, ale to nestačí. Veď aj doma sa môže udiať čokoľvek- a nemusí to byť iba vírus, ktorý ľudí ohrozuje. Štatistiky hovoria, že najviac úrazov sa prihodí práve v domácnosti, v prítomnosti rodiny a blízkych. Výsledkom sú často život ohrozujúce stavy a je len na domácich, či člen ich rodiny prežije. Prvých 5 minút rozhoduje o prežití zraneného či inak na živote ohrozeného človeka. Žiadna záchranka nepríde počas týchto kritických prvých 5 minút – je to fyzicky nemožné. Preto je na nás, aby sme vedeli poskytnúť vhodne cielenú a podľa svojich možností aj kvalitnú prvú pomoc.

V tejto rubrike na pokračovanie by som chcela zamerať pozornosť práve na odborne overené postupy prvej pomoci pri rôznych život ohrozujúcich stavoch. Nikdy nevieme, či práve náš najbližší človek nebude potrebovať našu pomoc. Poznatky postupov prvej pomoci treba šíriť ďalej- veď možno aj my sami pomoc niekedy potrebovať budeme. A čo, ak sa nenájde nikto v našej blízkosti, kto by nám pomohol? Staňme sa krajinou záchrancov, navštívme web stránku   http://www.prvapomoc.sk/

quiz geo 1

cvicime

Priatelia ,nedovoľme obmedzeniam z Koronavírusu, aby sme sa nehýbali.. Tak skúsme spolu denne cvičiť- žiaci, súrodenci, rodičia a zamestnanci Clementisky - nasledovných 5 cvičení : Drepy, Kľuky, Brušáky, Angličáky, Plank.

Pravidlá: Jednotlivé cvičenia si môžeš odcvičiť v ľubovoľnom poradí podľa pokynov pri jednotlivých cvikoch. Musíš však za deň odcvičiť všetky cvičenia. Nezabudni dodržať stanovený maximálny opakovaní alebo času za deň. Dôležité je, aby si si pozrel videá na správnu techniku cvičenia. Do cvičenia sa môžu zapojiť aj súrodenci žiakov, rodičia a zamestnanci Clementisky. Tí však môžu odcvičiť minimálne dve cvičenia za deň, podľa stanovených kritérií. Keď docvičíš všetky cvičenia a splníš limit počas celého dňa, cvičenia zapíšeš do príslušnych kolóniek. Pri planku zapíšeš čas. Sumár sa započítava za každé cvičenie zvlášť.

Spoločný limit pre všetkých, ktorí sa zapojíme - drepy, kľuky, sed-ľah, angličáky, je 4000 opakovaní a pre plank 800 minút. A to do 26.3.2020Tak čo priatelia, podarí sa nám to?  POĎMEEEEEEE NA TO.

1. Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú samostatne doma vzdelávať podľa upraveného rozvrhu.

2. Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú vzdelávať individuálne, ako im zadá triedny učiteľ.

3. Vzdelávať sa bude cez Edupage.

 a) Žiaci sa prihlásia cez svoje prihlasovacie kontá. (Ak ste ich stratili, informujte triedneho učiteľa. On následne bude kontaktovať ZRŠ Mgr. K. Mlynaričovú a heslo vám poskytne)

 b) Po prihlásení sledujte každý deň správy, kde sa vám zobrazia zadania.

c) Žiaci podľa pokynov vyučujúceho buď úlohy vypracujú do zošita alebo elektronicky odpovedajú na test.

d) Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR sú žiaci povinní vzdelávať sa doma, ale známkovaní za to nebudú.

Upravené rozvrhy:

5.A

5.B

Pondelok

SJL, MAT

SJL, MAT

Utorok

ANJ, BIO

ANJ, BIO

Streda

SJL, MAT

SJL, MAT

Štvrtok

ANJ, GEO

ANJ, GEO

Piatok

DEJ, MAT

DEJ, MAT

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.


Dňa 16.03.2020 bude s učiteľmi dohodnutý postup pri vzdelávaní žiakov pomocou internetu.

Žiadam  rodičov a žiakov, aby sledovali stránku školy: https://www.knmzsclementisova.svsbb.sk/

facebook: https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Clementisova-Kysuck%C3%A9-Nov%C3%A9-Mesto-581783388639762/

Upozorňujeme žiakov a rodičov, že je striktný zákaz zdržiavať sa v areáli školy. Treba si uvedomiť, že nie sú prázdniny, ale karanténa.

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy