streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

1. Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú samostatne doma vzdelávať podľa upraveného rozvrhu.

2. Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú vzdelávať individuálne, ako im zadá triedny učiteľ.

3. Vzdelávať sa bude cez Edupage.

 a) Žiaci sa prihlásia cez svoje prihlasovacie kontá. (Ak ste ich stratili, informujte triedneho učiteľa. On následne bude kontaktovať ZRŠ Mgr. K. Mlynaričovú a heslo vám poskytne)

 b) Po prihlásení sledujte každý deň správy, kde sa vám zobrazia zadania.

c) Žiaci podľa pokynov vyučujúceho buď úlohy vypracujú do zošita alebo elektronicky odpovedajú na test.

d) Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR sú žiaci povinní vzdelávať sa doma, ale známkovaní za to nebudú.

Upravené rozvrhy:

5.A

5.B

Pondelok

SJL, MAT

SJL, MAT

Utorok

ANJ, BIO

ANJ, BIO

Streda

SJL, MAT

SJL, MAT

Štvrtok

ANJ, GEO

ANJ, GEO

Piatok

DEJ, MAT

DEJ, MAT

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.


Dňa 16.03.2020 bude s učiteľmi dohodnutý postup pri vzdelávaní žiakov pomocou internetu.

Žiadam  rodičov a žiakov, aby sledovali stránku školy: https://www.knmzsclementisova.svsbb.sk/

facebook: https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Clementisova-Kysuck%C3%A9-Nov%C3%A9-Mesto-581783388639762/

Upozorňujeme žiakov a rodičov, že je striktný zákaz zdržiavať sa v areáli školy. Treba si uvedomiť, že nie sú prázdniny, ale karanténa.

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy

ZŠ Clementisova oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia krízového štábu mesta budú zatvorené ZŠ aj MŠ od 12. 03. 2020 do pondelka 15. 03. 2020. Upozorňujeme rodičov, nech sledujú stránku školy, prípadne stránky mesta, či nebude od pondelka škola zatvorená naďalej.

Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 sa uskutoční dňa 1. – 2. apríla 2020, v čase od 13.00 do 17.30 h. Miesto zápisu: Základná škola, Clementisova 616/1, KNM – triedy na prvom poschodí v hlavnej budove. Priniesť so sebou: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy, resp. o striedavej starostlivosti (v prípade rozvedených rodičov).

Čo naša škola ponúka si môžete prečítať TU.

Tešíme sa na Vás.

ucitelka

ZŠ Clementisova, KNM otvára v školskom roku 2020/2021 v 1. roč. triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy a anglického jazyka.
Milí rodičia, ak vám záleží na tom, aby sa Vaše dieťa v dnešnej dobe viac hýbalo a bolo zdravé, po prípade sa venuje už športu ,môžete svoje dieťa prihlásiť do 1. roč., v ktorom zriaďujeme triedu 
s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy a anglického jazyka. Rozšírené vyučovanie telesnej výchovy bude prebiehať od 1. do 4. roč., kedy sa u dieťaťa v tomto veku najviac rozvíjajú niektoré pohybové schopnosti, ktoré sú dôležité pre jeho celkový vývin a zdravie .
Priestory: Naša škola má najlepšie priestory v okrese (dve telocvične, pohybové štúdium, sauna, atletická dráha, futbalové ihrisko s umelou trávou, hokejbalové ihrisko).
Tradícia: Triedy s futbalovou prípravou, športové kluby zamerané na stolný tenis, šach, džudo, v 6.ročníku zaradený vyučovací predmet Zdravý životný štýl.
Personál: Výučbu žiakov zabezpečujú kvalifikovaní pedagógovia .
Gestor: Mesto – Kysucké Nové Mesto – primátor mesta Ing. Marián Mihalda, poslanec MZ – Jaroslav Šidlo , Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., manažéri a tréneri športových klubov v meste.
sportt

Po  jarných prázdninách sa v stredu (4. marca 2020)  o 13, 45 uskutoční   školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín pre 5. – 9. ročník v hudobnej učebni č. 63.

Mgr. Lenka Grigová