Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom žiakov 8. a 9. ročníka, že sa dňa 14. 11. 2019 uskutoční cvičné testovanie KOMPARO. Pre 8. ročník: Testovanie bude zamerané na päť oblastí: matematika, slovenský jazyk a literatúra, biológia, geografia a všeobecné študijné predpoklady. Poplatok na žiaka je 6,50 €. Pre 9. ročník: Testovanie bude zamerané na matematiku a na slovenský jazyk a literatúru. Celý poplatok za žiaka 9. ročníka uhradí škola.
Žiaci sa nahlásia svojmu triednemu učiteľovi do 10. 10. 2019.

039

Už tradične sa žiaci 7. – 9.ročníka zúčastnili na exkurzii, ktorá sa koná vždy 26.septembra pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Zámerom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na svoj vek, v školách i mimo nich, začali učiť viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. 

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že dňa 30. septembra 2019 o 16.30 hod. sa uskutoční plenárne ZRPŠ a triedne schôdze. Od 15.00 hod. bude zasadnutie výboru ZRPŠ (triedni dôverníci).               

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. Igor Ševec               Mgr. Daniela Ševčíková

riaditeľ školy                      predsedkyňa ZRPŠ

Príhovor