utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

streda, 16 september 2020 17:52

Kandidáti za rodičov budú mať možnosť predstaviť na ZRPŠ dňa 21.09.2020.  (volia  sa  4 zástupcovia za rodičov) 1.  Bačík Jozef, Ing. Vážení rodičia, kandidujem...

pondelok, 14 september 2020 11:25

Pondelok až piatok: 6:00 -7:30 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce 7:30- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy  povinné nosenie rúšok...

štvrtok, 10 september 2020 11:29

Vyber si krúžok a nezabudni, že prihlásenie sa do krúžkov bude od 11.9 - 16.9 2020 u vedúcich krúžkov na základe odovzdania "vzdelávacieho poukazu"učiteľovi, vychovávateľovi, ktorý...

pondelok, 07 september 2020 15:02

Milí rodičia!  dňa 21.9.2020 sa uskutočnia voľby do Rady školy pri  ZŠ Clementisova  616 /1,  Kysucké Nové Mesto o 16.30 hod. na plenárnom ZRPŠ. Kandidovať môže len...

quiz geo 1

cvicime

Priatelia ,nedovoľme obmedzeniam z Koronavírusu, aby sme sa nehýbali.. Tak skúsme spolu denne cvičiť- žiaci, súrodenci, rodičia a zamestnanci Clementisky - nasledovných 5 cvičení : Drepy, Kľuky, Brušáky, Angličáky, Plank.

Pravidlá: Jednotlivé cvičenia si môžeš odcvičiť v ľubovoľnom poradí podľa pokynov pri jednotlivých cvikoch. Musíš však za deň odcvičiť všetky cvičenia. Nezabudni dodržať stanovený maximálny opakovaní alebo času za deň. Dôležité je, aby si si pozrel videá na správnu techniku cvičenia. Do cvičenia sa môžu zapojiť aj súrodenci žiakov, rodičia a zamestnanci Clementisky. Tí však môžu odcvičiť minimálne dve cvičenia za deň, podľa stanovených kritérií. Keď docvičíš všetky cvičenia a splníš limit počas celého dňa, cvičenia zapíšeš do príslušnych kolóniek. Pri planku zapíšeš čas. Sumár sa započítava za každé cvičenie zvlášť.

Spoločný limit pre všetkých, ktorí sa zapojíme - drepy, kľuky, sed-ľah, angličáky, je 4000 opakovaní a pre plank 800 minút. A to do 26.3.2020Tak čo priatelia, podarí sa nám to?  POĎMEEEEEEE NA TO.

1. Žiaci 5. – 9. ročníka sa budú samostatne doma vzdelávať podľa upraveného rozvrhu.

2. Žiaci 1. – 4. ročníka sa budú vzdelávať individuálne, ako im zadá triedny učiteľ.

3. Vzdelávať sa bude cez Edupage.

 a) Žiaci sa prihlásia cez svoje prihlasovacie kontá. (Ak ste ich stratili, informujte triedneho učiteľa. On následne bude kontaktovať ZRŠ Mgr. K. Mlynaričovú a heslo vám poskytne)

 b) Po prihlásení sledujte každý deň správy, kde sa vám zobrazia zadania.

c) Žiaci podľa pokynov vyučujúceho buď úlohy vypracujú do zošita alebo elektronicky odpovedajú na test.

d) Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR sú žiaci povinní vzdelávať sa doma, ale známkovaní za to nebudú.

Upravené rozvrhy:

5.A

5.B

Pondelok

SJL, MAT

SJL, MAT

Utorok

ANJ, BIO

ANJ, BIO

Streda

SJL, MAT

SJL, MAT

Štvrtok

ANJ, GEO

ANJ, GEO

Piatok

DEJ, MAT

DEJ, MAT

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.


Dňa 16.03.2020 bude s učiteľmi dohodnutý postup pri vzdelávaní žiakov pomocou internetu.

Žiadam  rodičov a žiakov, aby sledovali stránku školy: https://www.knmzsclementisova.svsbb.sk/

facebook: https://www.facebook.com/Z%C5%A0-Clementisova-Kysuck%C3%A9-Nov%C3%A9-Mesto-581783388639762/

Upozorňujeme žiakov a rodičov, že je striktný zákaz zdržiavať sa v areáli školy. Treba si uvedomiť, že nie sú prázdniny, ale karanténa.

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy

ZŠ Clementisova oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia krízového štábu mesta budú zatvorené ZŠ aj MŠ od 12. 03. 2020 do pondelka 15. 03. 2020. Upozorňujeme rodičov, nech sledujú stránku školy, prípadne stránky mesta, či nebude od pondelka škola zatvorená naďalej.

Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 sa uskutoční dňa 1. – 2. apríla 2020, v čase od 13.00 do 17.30 h. Miesto zápisu: Základná škola, Clementisova 616/1, KNM – triedy na prvom poschodí v hlavnej budove. Priniesť so sebou: rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy, resp. o striedavej starostlivosti (v prípade rozvedených rodičov).

Čo naša škola ponúka si môžete prečítať TU.

Tešíme sa na Vás.

ucitelka