Šk. parlament tvorí 28 žiakov (za každú triedu 2. stupňa sú zvolení dvaja zástupcovia) a traja koordinátori:

     
 Mgr. Lenka Grigová  Mgr. Katarína Mlynaričová Mgr. Daniel Bandura   
 Predseda:  
   Zuzana Martinčeková (IX.A
Sára Zateková (IX.A)

Trieda

Meno a priezvisko

V.A

Sophia Bačová

Anna Hrubá

V.B

Matej Ozaniak

Veronika Čurajová

VI.A

Jakub Sirovatka

Adam Hmira

VI.B

Marek Čulák

Nikola Šusteková

VI.C

Dominika Ozaniaková

Katarína Krasňanová

VII.A

Gréta Ondrašková

Adriana Janošková

VII.B

Ema Hermanová

Samuel Janáčik

VII.C

Jakub Vachálek

Patrik Bielik

VIII.A

Viktória Vlčková

Dominika Šinalová

VIII.B

Laura Chúpeková

Andrea Červeníková

VIII.C

Katarína Kubalová

Miloš Macek

IX.A

Sára Zateková

Zuzana Martinčeková

IX.B

Klaudia Kaniaková

Veronika Fridrichová

IX.C

Juraj Paršo

Ivana Podpleská

 I. Ciele a úlohy šk. parlamentu

1. Riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšovanie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, riešenie prípadných priestupkov žiakov voči školskému poriadku a usmerňovanie nevhodného správania sa mimo školy, zúčastňovať sa na prevencii krimality na škole.

2. Prijímanie opatrení pre zlepšenie výchovných činností na škole, zavádzanie prvkov demokracie pri vzájomnom kontakte užívateľa a žiaka, odstraňovanie vzájomných nedorozumení a predchádzanie týmto nedorozumeniam.

3. Vytváranie nových foriem spolupráce s učiteľmi a vedením školy. Vytváranie participácie žiakov na demokratickom riadení chodu školy. Angažovanie sa pri  oznamovaní  a vyšetrovaní šikanovania, podporovať duševný a telesný vývoj detí.

II. Aktivity šk. parlamentu v školskom roku 2016/2017:

  1. Deň sv. Mikuláša (6. december 2016)
  2. Vianočné trhy (8. december 2016)
  3. Valentínska pošta (14. február 2017)
  4. Deň vody (22. marec 2017)
  5. Deň učiteľov (marec 2017) 
  6. Deň narcisov (15. apríl 2017)
  7. Opekačka šk. parlamentu (jún 2017)
  8. Súťaž o najkrajšiu výzdbobu triedu v šk. roku 2016/2017
  9. Rozlúčka s našimi deviatakmi (jún 2017)
  10. Nedeľné športové popoludnia  s pánom učiteľom Bandurom (október 2016 - jún 2017)