edu

  • 2. 9. 2020 -  8:30 hod. nástup žiakov do školy (prváci s rodičmi sa zhromaždia pred budovou školy, ostatné ročníky pôjdu do svojich tried)
  • od 3.9. do 14.9.2020

           Pondelok až piatok:

6:00 -7:20 hod. – ŠKD pre deti, ktorých rodičia chodia skoro ráno do práce

7:20- 7:45 hod.  –   nástup žiakov do školy 

                                   (povinné nosenie rúšok v priestoroch školy a na vyučovacej hodine  pre ročníky 5. až 9. + dezinfekcia rúk + meranie teploty pri vstupe do budovy)

                                   (povinné nosenie rúšok v priestoroch školy  pre ročníky 1.až 4. + dezinfekcia rúk pri   vstupe do budovy dezinfekcia rúk + meranie teploty pri vstupe do budovy)                                

                                   ( žiak I. ročníka ZŠ môže prísť do budovy školy /chodba pri škol. jedálni/ v sprievode      

7:50 hod. –  začiatok vyučovania od 03.09.2020

           Vyučovanie

           1. až 3. roč. sa vyučuje denne prvé 4 hodiny

           4. až  6. roč. sa vyučuje denne prvých 5 hodín

           7. až   9.roč. sa vyučuje podľa rozvrhu (max. 6 hodín)

Všetky hodiny ktoré nebudú vyučované  priamo  v škole, budú odučené dištančnou formou.

            Vydávanie obedov v ŠJ

            1. až 3. roč. – od 11:25 do 12.05 hod. výdaj obedov

           (dezinfekcia od 12.05 do 12.20)

            4. až  6. roč. – od 12:20 do 12.55 hod. výdaj obedov

            (dezinfekcia od 12.55 do 13.10)

            7. až   9.roč. – od 13:10  hod. výdaj obedov

            (dezinfekcia od 13.10 hod.)

            ŠKD ( prevádzka 6:00-7:20 –ranný ŠKD, 11:25-16:15 hod.)

 

Školský klub detí budú od 2.9. do 14.9 navštevovať len žiaci 1.,2. a 3. ročníka podľa pokynov. Žiaci  4. ročníka v tomto období nebudú navštevovať ŠKD. (povinné nosenie rúšok v priestoroch školy  pre ročníky 1.až 3. + dezinfekcia rúk pri   vstupe do budovy)                                

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy prehlásenie  - tlačivo „ Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021“ alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie - tlačivo „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“.

Dieťa, ktorému nebolo umožnené vstúpiť do budovy školy z dôvodu vyššej telesnej teploty ako 37,2 st. C (aj po troch meraniach) alebo bolo umiestnené v izolačnej miestnosti, si bezodkladne nasadí rúško, je izolované v izolačnej miestnosti školy, škola bezodkladne kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia. V žiadnom prípade nie je odoslaný na vyšetrenie k všeobecnému lekárovi pre deti a dorast. Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy.

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Pokiaľ žiak nebude mať pri sebe rúška a nepredloží tlačivo „ Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021“, nebude pustený do budovy školy.

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov, že organizácia vyučovania sa môže meniť v závislosti od nariadení Ministerstva školstva, vedy , výskumu a športu SR. O daných zmenách budeme informovať na našej   webovej stránke.

Mgr. Igor Ševec

riaditeľ školy