Ponuka školy:

 • anglický jazyk už do prvého ročníka
 • v 1. roč. trieda s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy
 • škola v spolupráci so športovými klubmi je zameraná na šach, stolný tenis, florball,  futbal a mažoretky
 • školský klub detí otvorený už od 6:00 (služba pre rodičov, ktorí chodia skoro ráno do zamestnania a nemajú kde nechať dieťa)
 • zaradenie vyučovacieho predmetu "Zdravý životný štýl" v 6. ročníku
 • školský špeciálny pedagóg pre deti so špeciálno-pedagogickými   potrebami a 4 asistenti učiteľa
 • integrácia mimoriadne nadaných detí (individuálny plán)
 • pre žiakov s alergiami (po odporúčaní lekárom) možnosť   používať BIOLAMPY-ZEPTER v špeciálne upravenej miestnosti
 • lyžiarsko-snowboardový kurz, plavecký kurz  s  profesionálnymi inštruktormi, turistický kurz
 • jazykové exkurzie - Viedeň, anglický týždeň s anglickým lektorom
 • poznávacie výlety a exkurzie - Slovensko,  Poľsko (Osvienčim), Česká republika  
 • zapisovanie známok, domácich úloh a termínov previerok do elektronickej žiackej knižky 
 • možnosť výberu záujmových útvarov (bohatá ponuka krúžkov)
 • škola v prírode
 • charitatívna akcia Vianočné trhy
 • stravovanie v školskej jedálni (výber z 2 jedál)
 • možnosť pravidelného doučovania žiakov z jednotlivých predmetov počas týždňa
 • mimoškolské aktivity – krúžky prostredníctvom CVČ
 • Materiálno - technické vybavenie školy: Odborné učebne: 2 jazykové laboratóriá, 3 počítačové miestnosti, kino-učebňa, chemická, fyzikálna, dejepisno-geografická, hudobná učebňa, funkčné dielne, školská kuchynka, školská knižnica, 3 telocvične (jedna telocvičňa s lezeckou stenou), posilňovňa, sauna, školské ihrisko s umelou trávou, hokejbalové ihrisko, bežecká dráha

Projekty:

 Akcie školy:

 • Vianočné trhy, Zdravá škola
 • Katarínsky ples, Rozprávková  škola
 • Deň Zeme, MDD
 • exkurzie (Slovensko,Londýn, Viedeň, Oświęcim, Škola v prírode)
 • usporiadanie akcií pre materské školy   (Rozprávková škola)
 • divadelné predstavenie pre dôchodcov, MŠ a širokú  verejnosť
 • vydávanie školského časopisu Clementík
 • Deň Zeme, Tvorivé dielne, 

ozio_gallery_nano