VÝCHOVNÝ PORADCA – Mgr. Silvia Podkonická

Konzultačné hodiny pre rodičov a žiakov v šk. roku 2020/2021: 

Pre zákonných zástupcov žiaka/žiačky počas ZRPŠ: Každý pondelok v čase od 11.30 do 13.30 hod..

Pre žiaka/žiačku: v čase prestávok, po dohode aj po vyučovaní.

 

Kontaktné informácie:

Konzultáciu si možno dohodnúť aj individuálne telefonicky:

phone icon

0904 422 146

mail iconTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Činnosť výchovného poradcu:

  1. Poskytovať poradenskú pomoc žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagógom pri riešení profesijnej orientácie, vývinu osobnosti a výchovy. 
  2. Spolupracovať so špeciálnym liečebným pedagógom školy pri starostlivosti o deti so špeciálnymi potrebami učenia.
  3. Sledovať vývin záujmov u žiakov nadaných, talentovaných, ale aj sociálne znevýhodnených a tiež žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou.
  4. Spolupracovať s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, zapájať sa do aktivít organizovaných CPPPaP na túto problematiku. Monitorovať výskyt sociálno-patologických javov v správaní sa žiakov a aktívne pristupovať k ich riešeniu.
  5. zabezpečovať agendu v súvislosti s meniacimi sa záujmami žiakov o ďalšie štúdium
  6. Sledovať a usmerňovať vhodnosť výberu ďalšieho štúdia u žiakov v siedmom, ôsmom a deviatom ročníku, aktívne pomáhať všetkými dostupnými materiálmi pri profesijnom rozhodovaní.
  7. Komunikovať so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši, riadiť sa pritom harmonogramom spracovania činnosti.

Informácie a dôležité termíny môžete nájsť na týchto užitočných stránkach:

www.svs.edu.sk

www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

Zoznam najbežnejších pozícií na Slovensku:

www.povolania.sk

Na aké povolanie sa najviac hodíte?

www.test-osobnosti.sk

Internetový sprievodca trhom práce:

www.istp.sk

www.svetprace.sk

 

PRIHLÁŠKA na SŠ:

Žiak ZŠ si môže podať až 4 prihlášky, 2 na SŠ s talentovou skúškou a 2 na SŠ bez talentovej skúšky. Prihlášky pripraví VP a odovzdá zákonnému zástupcovi/žiakovi na kontrolu všetkých údajov na nej. Podpísanú prihlášku (žiakom a rodičom) a potvrdenú lekárom obratom vráti zákonný zástupca VP späť. Takto pripravené prihlášky zasiela ZŠ na jednotlivé SŠ poštou. Pretože žiak posiela 2 prihlášky, musíme na jednu prihlášku napísať 1. termín prijímacích skúšok, na druhú prihlášku 2. termín prijímacích skúšok. SŠ zverejňujú prijatie žiakov poštou, mailom alebo na internete, preto je potrebné stále sledovať webovú stránku SŠ, kam si žiak prihlášku poslal. Kritériá prijatia si určuje každá SŠ zvlášť. Bodujú sa známky zo 6.,7.,8., a 9. ročníka, výsledky olympiád, súťaží... Potrebné je k prihláške pridať aj potvrdenie o účasti a umiestnení v jednotlivých súťažiach, olympiádach (na požiadanie vydáva CVČ).

Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na SŠ na školský rok 2021/2022 si môžete pozrieť tu:
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie#rozhodnutie-ministra-k-terminom-a-podmienkam-prijatia-na-studium-na-ss-26-1-2021

 

ZÁPIS NA SŠ:

Ak bude žiak prijatý na SŠ, musí sa ísť zapísať na SŠ v tom termíne, ktorý určí SŠ. Termín zápisu býva väčšinou zverejnený na internete, preto treba sledovať webovú stránku SŠ. Žiak si na zápis prinesie so sebou zápisný lístok, ktorý dostane od výchovného poradcu. Bez neho nebude zapísaný. Ak po zápise žiak zmení svoje rozhodnutie a chce ísť študovať na inú SŠ, kde bol prijatý, musí si zobrať zápisný lístok z 1. SŠ, z ktorej sa odhlási, a zaniesť ho na 2. SŠ, kam sa zapíše. Každý žiak dostáva na ZŠ len jeden zápisný lístok.

Naplnenosť a možnosti štúdia 2021/2022 - záujem žiakov ZŠ o SŠ podľa odborov:

http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx    

https://www.stredneskoly.sk