6:00 - 7:30

Ranný školský klub - Schádzanie detí. Individuálne zamestnanie podľa záujmu detí, oddychové hry

11:20 -12:15

Relaxačná činnosť -  Príchod detí do ŠKD. Nenáročné činnosti a hry odpočinkového a rekreačného charakteru (čítanie, relaxačné hry)podľa priania a predstáv detí.


 12:15 - 12:25

Režimový moment - Osobná hygiena. Úprava oddelenia. Nástup na obed

 12:25 - 12:50

Obed - Spoločný obed v ŠJ – dodržiavanie pravidiel správneho stolovania.

 12:50 - 13:20
Odpočinková činnosť - Voľná záujmová činnosť  a hry podľa priania a predstáv detí. Čítanie rozprávok, príbehov. Individuálne zamestnanie. Relaxácia.

13:20 - 13:25

Režimový moment

13:25 - 13:55
Rekreačná činnosť - Pobyt a pohybové hry na školskom dvore. Vychádzky do okolia školy a prírody. Sebaobslužné činnosti. Prezliekanie. Hry na koberci.

 13:55 - 14:00
Režimový moment

14:00 - 14:30

Príprava na vyučovanie - Upevňovanie vedomostí z vyučovania, dopĺňanie vedomostí získaných v škole. Didaktické hry. Doplňovačky. Písanie domácich úloh.

14:30 - 15:00

Tematické oblasti výchovy - Jednotlivé tematické oblasti výchovy sa striedajú podľa plánu týždennej činnosti.

15:00 - 16:00

Oddychová činnosť - Hry s hrami, hračkami. Pozeranie rozprávok, filmov z DVD. Počúvanie piesní a rozprávok z CD.

16:00 - 17:00

Voľné aktivity podľa záujmu detí.