OZNAM O POPLATKOCH ZA STRAVNÉ  na školský rok 2020/2021 TU

Prihlášku na stravovanie žiaci od 1.9.2020 TU

Prihláška na stravovanie zamestnanci a cudzí stravníci od 1.9.2020 TU

Prihlášku na osobitné stravovanie žiaci od 1.9.2020 TU

Odhláška na stravovanie si môžete stiahnuť TU

Systém zabezpečenia diétneho stravovania TU

Žiadosť o vrátení preplatkov za stravu si môžete stiahnuť TU

Čipový systém TU

Úhrada režijných nákladov na základe VZN č. 1/2017 TU

INFORMÁCIE K OBEDOM od 1.9.2019 TU

___________________________________________________________________________________________

Organizácia vyučovania od 12.4.2021

Prevádzka školskej jedálne bude od 12.4.2021 fungovať pre žiakov 1. - 4. ročníka v štandardnom režime od 11:20 – 13:45 hod. Všetci žiaci 1. stupňa sú automaticky prihlásení na obedy. Keďže ŠJ nevie, ktorí žiaci budú chodiť do školy, prosím rodičov, ktorých deti nebudú chodiť do školy, aby svoje deti individuálne odhlásili zo stravovania v ŠJ najneskôr do 12. 4. 2021 (pondelok) do 07:30 hod.

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania (min. jednu vyučovaciu hodinu) a odobralo stravu. Preto je zákonný zástupca povinný odhlasovať žiaka z obeda počas neprítomnosti na vyučovaní alebo ochorenia ! Pri nedodržaní tejto povinnosti zákonný zástupca uhradí obed v plnej výške, teda bez poskytnutia štátnej dotácie:     ( Žiaci 1. stupeň – 1,25 € - nákup na potraviny a režijné poplatky).

___________________________________________________________________________________________

Organizácia vyučovania od 22.3.2021

Riaditeľstvo Základnej školy, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje žiakom a rodičom, že z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie v našom okrese zriaďovateľ Mesto KNM v spolupráci s RÚVZ rozhodol o tom, že od 22. marca 2021  do odvolania bude zrušené prezenčné vyučovanie na 1. stupni. Vzhľadom na danú situáciu nebude v ŠJ prevádzke. Žiaci budú od 22. marca 2021 automaticky odhlásení z obedov

___________________________________________________________________________________________

Organizácia vyučovania na 1. stupni od 15. 3. 2021

Stravovať sa môžu deti, ktoré budú navštevovať prezenčné vyučovanie. Prosím rodičov tých žiakov, ktorí nebudú chodiť do školy, aby odhlásili svoje deti zo stravovania v ŠJ najneskôr do 15. 3. 2021 (pondelok) do 7:30 hod. Ďakujem za pochopenie.

___________________________________________________________________________________________

Žiaci ročníkov 5-9, ktorí majú v škole prezenčné vyučovanie, majú nárok na obed v ŠJ. Je potrebné, aby ho zákonný zástupca žiaka prihlásil na obedy najneskôr do 7:30 hod. ráno v aktuálny deň a to: na tel. čísle 041/421 2837, e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., na www. eskoly.sk prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla (vydá vedúca ŠJ), alebo prostredníctvom terminálu umiestnenom v jedálni do 13:45 hod. deň vopred.

__________________________________________________________________________________________________________

Od 26. októbra 2020 sa žiakom ročníkov 5.-9.  v školskej jedálni automaticky odhlásili obedy. __________________________________________________________________________________________________________

Prosím zákonných zástupcov žiakov nastupujúcich do prvého ročníka a budú sa stravovať v školskej jedálni, aby mi doniesli prihlášku na stravovanie a zakúpili čip v hodnote 2 €.Zákonní zástupcovia žiakov ostatných ročníkov mi prosím prineste už vypísané prihlášky na stravovanie alebo posielajte naskenované mailom, ja si ich vytlačím. Vyhnete sa zdĺhavému čakaniu  v prvých dňoch školského roka. Ďakujem za pochopenie. __________________________________________________________________________________________________________

 1. P r i h l á š k a  na stravovanie pre školský rok 2020/2021 (vytlačíte si v ponuke hore)

Na zaradenie stravníka do dochádzky na stravovanie sa berie do úvahy  riadne vypísaná záväzná prihláška na stravovanie, ktorú si rodič/zákonný zástupca, prípadne cudzí stravník riadne prečíta a svojim podpisom súhlasí s danými podmienkami. Na základe prihlášky na stravovanie sa stravníkovi obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší prihlášku na stravovanie. Všetky zmeny  je nutné nahlásiť u vedúcej ŠJ. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť! Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, alebo stiahnuť zo stránky našej školy www.knmzsclementisova.svsbb.sk v záložke Jedáleň v Aktuálnych oznamoch. Vypísanú Prihlášku na stravovanie môžete poslať aj mailom.                                                                                           

Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej platby pre nových stravníkov je potrebné si :
- vyžiadať od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol,  na základe ktorého bude stravníkovi priradená jeho platba za stravu a zaevidovaná v elektronickom systéme.
- zakúpiť čipový kľúč v cene 2 €, ktorý oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Stratený alebo  zabudnutý  čip systém eviduje ako neodobratý obed!

 Číslo účtu  ŠJ :   IBAN SK21 0200 0000 0016 3369 6655

2. V ý š k u   platby za stravu a  S p ô s o b  úhrady platieb za stravu nájdete v OZNAME O POPLATKOCH ZA STRAVNÉ  na školský rok 2020/2021 (link nájdete hore

3. V ý d a j  stravy
Obedy sa vydávajú od :    11:00 hod. – 11:20 hod. ( cudzí stravníci do jednorázových preprevných nádob)
                                         11:20 hod. – 13:45 hod. ( žiaci a zamestnanci ZŠ ) 

Obedy do jednorázových prepravných nádob sa vydávajú  cudzím stravníkom a  žiakom, ktorých  zákonný zástupca nestihol odlásiť z dôvodu neinfekčnej choroby. Výdaj pokrmov je v určenom čase a  zo zadného vchodu z rampy, aby bol časovo a priestorovo oddelený od stravovania žiakov a zamestnancov školy.

Žiaci, ktorí nebudú nosiť čip, nedostanú k obedu sladkú odmenu. Dozor v školskej jedálni  zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiky stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.

 4. O d h l a s o v a n i e / p r i h l a s o v a n i e  stravy
- telefonicky na tel. čísle 041/4212837, osobne v ŠJ, alebo cez e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  do 7:30  hod.
- prostredníctvom terminálu: stravu si môžete odhlásiť, či prihlásiť prostredníctvom terminálu umiestneného priamo v školskej jedálni. Odhlásenie, či prihlásenie stravy je však potrebné uskutočniť do 13:45 hod. deň vopred,
- cez www.eskoly.sk: v kancelárii vedúcej ŠJ obdržíte heslo a kód, ktorým sa prihlásite na stránke /www.eskoly.sk/. Kliknete si na obec, vyberiete zariadenie, vyhľadáte si príslušný deň, na ktorý sa chcete odhlásiť, respektíve prihlásiť. Zmenu treba uskutočniť ráno do 7:30 hod. a to kliknutím:
* štvorček so zelenou fajočkou–prihlásený
* štvorček prázdny –odhlásený
 

Školský zákon umožňuje odoberať žiakom a zamestnancom dotované školské obedy iba v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Za vyučovanie sa tiež považujú školské výlety, exkurzie, kurzy, súťaže a podobné školské akcie. Zákonný zástupca je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, resp. neprítomnosti žiaka na vyučovaní apod. Pravidelný výdaj stravy do obedára je možný len pre cudzích stravníkov v presne vymedzenom čase. Žiaci len na základe lekárskeho potvrdenia. ŠJ je účelové zariadenie na prevenciu zdravej výživy. Zamestnanci môžu brať obed do obedára len vo výnimočnom prípade a po súhlase vedúcej školskej jedálne. Žiaci sa počas školských akcií, výcvikov a výletov odhlasujú z obedov samostatne!

ŠJ oznamuje rodičom, že od nového školského roka je možnosť cez www.eskoly.sk :
- prihlasovať a odhlasovať stravu - v kancelárii vedúcej ŠJ obdržíte heslo a kód, ktorým sa prihlásite na stránku. Vyhľadáte si príslušný deň, na ktorý sa chcete odhlásiť, respektíve prihlásiť. Zmenu treba uskutočniť ráno do 7:30hod. a to kliknutím:
* štvorček so zelenou fajočkou–prihlásený
* štvorček prázdny –odhlásený
- skontrolovať dieťa, či malo odstravovaný obed.
 

Stanovisko MPSVR SR

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Cieľom tohto opatrenia je najmä podporiť zdravé stravovacie návyky u detí a preto je jednou z podmienok poskytnutia dotácie aj samotné odobratie stravy, pod ktorým je potrebné rozumieť konzumáciu obeda dieťaťom. Nie je však v možnostiach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ani úradov práce, sociálnych vecí a rodiny fyzicky skontrolovať skutočné skonzumovanie každého obeda každým dieťaťom a dohliadať, či každý prihlásený žiak na stravovanie obed aj reálne zjedol. Spôsob, ako objektívne naplniť túto podmienku zákona je výlučne v kompetencii školy. Za účelom uvedeného musí zriaďovateľ ako žiadateľ o dotáciu na stravu zabezpečiť, aby škola a/alebo školská jedáleň mali vytvorený vlastný systém evidencie a kontroly, vďaka ktorému bude vedieť jednoznačne preukázať účelnosť poskytnutej dotácie. Čo sa týka otázky, ako má postupovať škola v prípade, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania, je prihlásené na stravovanie, ale obed reálne vydaný dieťaťu nebol, lebo dieťa z rôznych dôvodov nebolo na obede uvádzame, že v tomto prípade na dieťa nepatrí dotácia na stravu, nakoľko dieťa neodobralo obed, čo je jednou zo zákonných podmienok pre poskytnutie dotácie na stravu. Ďalšie určenie spôsobu úhrady za neodobratý obed si musí určiť škola (resp. zriaďovateľ). Dôležité je, aby rodičia detí boli už pri prihlasovaní dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni školou poučení, že dotáciu na stravu nie je možné poskytnúť v prípade, keď sa dieťa zúčastnilo vyučovania, ale obed neodobralo. Taktiež je dôležité, aby najmä škola v úzkej spolupráci s rodičmi detí, ako aj samotnými deťmi vplývala na správanie detí v súvislosti so stravovaním v školskej jedálni a viedla ich k zodpovednému správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia na stravu alebo nie. Pri príprave obeda sa používajú MSN a receptúry, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR podľa § 140 zákona č.245/2008 Z.z., ktoré sú za účelom ozdravenia výživy detí každoročne aktualizované.