OZNAM o poplatkoch za STRAVNÉ od 1.3.2020 TU

Prihlášku na stravovanie žiaci od 1.9.2019 TU

Prihláška na stravovanie zamestnanci a cudzí stravníci od 1.9.2019 TU

Prihlášku na osobitné stravovanie žiaci od 1.9.2019 TU

Odhláška na stravovanie si môžete stiahnuť TU

Systém zabezpečenia diétneho stravovania TU

Žiadosť o vrátení preplatkov za stravu si môžete stiahnuť TU

Žiadosť o vyúčtovanie platieb si môže stiahnuť TU

Čipový systém TU

Úhrada režijných nákladov na základe VZN č. 1/2017 TU

INFORMÁCIE K OBEDOM od 1.9.2019 TU

 


 

Kolektív školskej jedálne praje
všetkým žiakom, učiteľom a ostatným stravníkom
pekné a v zdraví prežité letné prázdniny.
Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2020/2021.
 

 

Aktualizovaný oznam 12.6.2020:

Nakoľko je nástup žiakov do školy v súčasnosti dobrovoľný, nie je možné automaticky ich prihlásiť na stravovanie ako v minulosti na základe prihlášky na stravovanie. Žiaci budú prihlásení na stravovanie v školskej jedálni na základe Záväzného vyjadrenia záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy 1.až 5. ročníka od 1. júna 2020 a 6. až 9. ročníka od 22.6.2020,  v ktorom zákonný zástupca záväzne prehlásil, že má záujem o stravovanie svojho dieťaťa v školskej jedálni. Z toho vyplýva, že vašou povinnosťou je ako doteraz, odhlasovať svoje dieťa, v prípade neúčasti na vyučovaní. V prípade nejasnotí ma prosím kontaktujte. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR obnovuje prevádzku za nasledovných podmienok:

 • stravovanie cudzím stravníkom sa neposkytuje (rozhodnutie zriaďovateľa školy)
 • stravovanie sa poskytuje žiakom 1. až 5. ročníka a od 22.6.2020 žiakom 6. až 9. ročníka, ktorí sa zúčastnia vyučovania a zamestnancom školy (rozhodnutie zriaďovateľa školy)
 • stravník obed skonzumuje v jedálni
 • obed bude vydaný len prihláseným stravníkom s povinnosťou použitia čipového kľúča.
 • stravníci sa riadia pokynmi vedúcej školskej jedálne a preškolenými zamestnancami školskej jedálne
 • stravníci dodržiavajú prísne hygienické opatrenia vyplývajúce z nariadenia ÚVZ SR
 • vydávanie obedov do obedára sa v čase mimoriadnej situácie z dôvodu dodržania epidemiologickej bezpečnosti NEPOVOĽUJE !

Budova, v ktorej sa nachádza školská jedáleň sa z hygienických a bezpečnostných dôvodov zamyká. Otvorená bude len jedáleň  v čase výdaja obedov a to len pre stravníkov. V prípade potreby použite zvonček na vchodových dverách ( vchod do budovy od hlavnej cesty cez zelenú bránu) alebo volajte na t.č.  041 421 2837.

Prihlasovanie a odhlasovanie obedov do 7:30 hod. ráno v aktuálny deň

 • telefonicky: 421 28 37
 • e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • e-školy.sk (prostredníctvom mena a hesla)
 • na terminály umiestnenom v jedálni do 13:45 deň vopred

Platby za stravné sa uskutočnia už zaužívaným spôsobom a ostávajú v platnosti aj v čase mimoriadnej situácie.

Informácie k stravovaniu budeme priebežne aktualizovať. Z toho dôvodu prosíme všetkých rodičov, zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov, aby sledovali nové oznamy.

Otázky týkajúce sa stravovania rada zodpoviem na t.č.: 041 421 2837, alebo na e-maily: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.        

 vedúca ŠJ


 ŠJ oznamuje rodičom, že od nového školského roka je možnosť cez www.eskoly.sk :

- prihlasovať a odhlasovať stravu - v kancelárii vedúcej ŠJ obdržíte heslo a kód, ktorým sa prihlásite na stránku. Vyhľadáte si príslušný deň, na ktorý sa chcete odhlásiť, respektíve prihlásiť. Zmenu treba uskutočniť ráno do 7:30hod. a to kliknutím:

 

* štvorček so zelenou fajočkou–prihlásený
* štvorček prázdny –odhlásený
- skontrolovať dieťa, či malo odstravovaný obed.
 

 1. P r i h l á š k a  na stravovanie

Na zaradenie stravníka do dochádzky na stravovanie sa berie do úvahy  riadne vypísaná záväzná prihláška na stravovanie, ktorú si rodič/zákonný zástupca, prípadne cudzí stravník riadne prečíta a svojim podpisom súhlasí s danými podmienkami. Na základe prihlášky na stravovanie sa stravníkovi obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší prihlášku na stravovanie. Všetky zmeny  je nutné nahlásiť u vedúcej ŠJ. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť! Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, alebo stiahnuť zo stránky našej školy www.knmzsclementisova.svsbb.sk v záložke Jedáleň v Aktuálnych oznamoch. Vypísanú Prihlášku na stravovanie môžete poslať aj mailom.                                                                                           

Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej platby pre nových stravníkov je potrebné si :
- vyžiadať od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol,  na základe ktorého bude stravníkovi priradená jeho platba za stravu a zaevidovaná v elektronickom systéme.
- zakúpiť čipový kľúč v cene 2 €, ktorý oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Stratený alebo  zabudnutý  čip systém eviduje ako neodobratý obed!

 Číslo účtu  ŠJ :   IBAN SK21 0200 0000 0016 3369 6655

2. V ý d a j  stravy
Obedy sa vydávajú od :    11:00 hod. – 11:20 hod. ( cudzí stravníci a obedáre)
                                         11:20 hod. – 13:45 hod. ( žiaci a zamestnanci ZŠ ) 

Obedy do obedárov sa vydávajú iba cudzím stravníkom. Stravníci, ktorí nebudú nosiť čip, nedostanú k obedu sladkú odmenu. Dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiky stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.

 3. O d h l a s o v a n i e  stravy

- telefonicky na tel. čísle 041/4212837, osobne v ŠJ, alebo cez e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  do 7:30  hod.

- prostredníctvom terminálu: stravu si môžete odhlásiť, či prihlásiť prostredníctvom terminálu umiestneného priamo v školskej jedálni. Odhlásenie, či prihlásenie stravy je však potrebné uskutočniť do 13:45 hod. deň vopred,

- cez www.eskoly.sk: v kancelárii vedúcej ŠJ obdržíte heslo a kód, ktorým sa prihlásite na stránke /www.eskoly.sk/. Kliknete si na obec, vyberiete zariadenie, vyhľadáte si príslušný deň, na ktorý sa chcete odhlásiť, respektíve prihlásiť. Zmenu treba uskutočniť ráno do 7:30 hod. a to kliknutím:
* štvorček so zelenou fajočkou–prihlásený
* štvorček prázdny –odhlásený
 

Školský zákon umožňuje odoberať žiakom a zamestnancom dotované školské obedy iba v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Za vyučovanie sa tiež považujú školské výlety, exkurzie, kurzy, súťaže a  podobné školské akcie. Zákonný zástupca je povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, resp. neprítomnosti žiaka na vyučovaní apod. Pravidelný výdaj stravy do obedára je možný len pre cudzích stravníkov v presne vymedzenom čase. Žiaci len na základe lekárskeho potvrdenia. ŠJ je účelové zariadenie na prevenciu zdravej výživy. Zamestnanci môžu brať obed do obedára len vo výnimočnom prípade a po súhlase vedúcej školskej jedálne.                 

 

Stanovisko MPSVR SR

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Cieľom tohto opatrenia je najmä podporiť zdravé stravovacie návyky u detí a preto je jednou z podmienok poskytnutia dotácie aj samotné odobratie stravy, pod ktorým je potrebné rozumieť konzumáciu obeda dieťaťom. Nie je však v možnostiach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ani úradov práce, sociálnych vecí a rodiny fyzicky skontrolovať skutočné skonzumovanie každého obeda každým dieťaťom a dohliadať, či každý prihlásený žiak na stravovanie obed aj reálne zjedol. Spôsob, ako objektívne naplniť túto podmienku zákona je výlučne v kompetencii školy. Za účelom uvedeného musí zriaďovateľ ako žiadateľ o dotáciu na stravu zabezpečiť, aby škola a/alebo školská jedáleň mali vytvorený vlastný systém evidencie a kontroly, vďaka ktorému bude vedieť jednoznačne preukázať účelnosť poskytnutej dotácie. Čo sa týka otázky, ako má postupovať škola v prípade, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania, je prihlásené na stravovanie, ale obed reálne vydaný dieťaťu nebol, lebo dieťa z rôznych dôvodov nebolo na obede uvádzame, že v tomto prípade na dieťa nepatrí dotácia na stravu, nakoľko dieťa neodobralo obed, čo je jednou zo zákonných podmienok pre poskytnutie dotácie na stravu. Ďalšie určenie spôsobu úhrady za neodobratý obed si musí určiť škola (resp. zriaďovateľ). Dôležité je, aby rodičia detí boli už pri prihlasovaní dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni školou poučení, že dotáciu na stravu nie je možné poskytnúť v prípade, keď sa dieťa zúčastnilo vyučovania, ale obed neodobralo. Taktiež je dôležité, aby najmä škola v úzkej spolupráci s rodičmi detí, ako aj samotnými deťmi vplývala na správanie detí v súvislosti so stravovaním v školskej jedálni a viedla ich k zodpovednému správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia na stravu alebo nie.

Pri príprave obeda sa používajú MSN a receptúry, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR podľa § 140 zákona č.245/2008 Z.z., ktoré sú za účelom ozdravenia výživy detí každoročne aktualizované.