Oznam o platbe za stravu TU

Prihlášku na stravovanie žiaci od 1.9.2019 TU

Prihláška na stravovanie zamestnanci a cudzí stravníci od 1.9.2019 TU

Prihlášku na osobitné stravovanie žiaci od 1.9.2019 TU

Odhláška na stravovanie si môžete stiahnuť TU

Systém zabezpečenia diétneho stravovania TU

Žiadosť o vrátení preplatkov za stravu si môžete stiahnuť TU

Žiadosť o vyúčtovanie platieb si môže stiahnuť TU

Čipový systém TU

Výber z dvoch jedál TU

Úhrada režijných nákladov na základe VZN č. 1/2017 TU

INFORMÁCIE K OBEDOM od 1.9.2019 TU

 

Prihlášky na stravovanie v školskom roku 2019/2020 už môžete nosiť vedúcej ŠJ aj počas letných prázdnin od 19.8.2019, denne do 13:00 hod., vyhnete sa tak čakaniu v dlhej rade prvý deň nového školského roka (prihláška v ponuke na stiahnutie).

 
Kolektív školskej jedálne praje všetkým žiakom, učiteľom a ostatným stravníkom pekné a v zdraví prežité letné prázdniny.
Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2019/2020. 
 
Preplatky zo stravného za školský rok 2018/2019 sa budú vracať len na základe žiadosti o vrátenie preplatkov a to do 31.7.2019 (žiadosť na stiahnutie na stránke školy). Žiadosť je nutné priniesť vedúcej ŠJ najneskôr do 27.6.2019. Žiakom deviateho ročníka budú preplatky vrátené automaticky na číslo účtu rodiča/zákonného zástupcu uvedenom na prihláške na stravovanie. V prípade neuvedenia čísla účtu v prihláške na stravovanie, sa preplatky po uplynutí troch rokov využijú na prevádzku ŠJ. Ostatné preplatky sa presunú do nového školského roka, nakoľko od 1.9.2019 bude zákonný zástupca  hradiť okrem réžie a doplatku za stravu aj jednorazovú zálohovú platbu vo výške 25 € z dôvodu : • ak je obed nahlásený a žiak nie je na vyučovaní * ak je žiak na vyučovaní ale obed si neodoberie  ak v prvý deň choroby žiaka včas neodhlásenú stravu  zákonný zástupca odoberie do obedára v čase od 11:00 – 11:20 hod. V týchto prípadoch sa účtuje sa celá suma stravného lístka podľa vekovej kategórie žiaka. Tieto obedy sa budú odrátavať zo zálohovej platby, po jej vyčerpaní je nutné opäť uhradiť zálohovú platbu.
Žiaci majú nárok na dotáciu aj pri účasti na školskej akcii (súťaž, výlet, exkurzia), ale obed musí byť odobratý, v opačnom prípade sa účtuje suma zo zálohovej platby. Dotáciu nie je možné poskytnúť v prípade, ak je žiak  v škole v prírode, alebo na lyžiarskom výcviku (obedy sú dotované z iných finančných prostriedkov).  Žiaci sa počas školských akcií, výcvikov a výletov odhlasujú z obedov samostatne! Stratený alebo zabudnutý  čip systém eviduje ako neodobratý obed!
"OBEDY ZADARMO" od 1.9.2019
Podmienkou poskytnutia dotácie na stravu od 1.9.2019 je účasť žiaka na vyučovaní v škole (min. jednu vyučovaciu hodinu) a odobratý  obed! Preto je rodič/zákonný zástupca  povinný odhlasovať žiaka z obeda počas neprítomnosti na vyučovaní. Žiak je povinný nahlásený obed odobrať! Stratený alebo zabudnutý  čip systém eviduje ako neodobratý obed! Pri nedodržaní podmienok zákonný zástupca  uhradí celú suma stravného lístka podľa vekovej kategórie.  Bližšie informácie INFORMÁCIE K OEDOM zadarmo od 1.9.2019.
 

   P r i h l á š k a  na stravovanie

Na zaradenie stravníka do dochádzky na stravovanie sa berie do úvahy  riadne vypísaná záväzná prihláška na stravovanie, ktorú si rodič/zákonný zástupca, prípadne cudzí stravník riadne prečíta a svojim podpisom súhlasí s danými podmienkami. Na základe prihlášky na stravovanie sa stravníkovi obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší prihlášku na stravovanie. Všetky zmeny  je nutné nahlásiť u vedúcej ŠJ. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť! Prihlášku si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, alebo stiahnuť zo stránky našej školy www.knmzsclementisova.svsbb.sk v záložke Jedáleň v Aktuálnych oznamoch. Vypísanú Prihlášku na stravovanie môžete poslať aj mailom.                                                                                           

Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej platby pre nových stravníkov je potrebné si :
- vyžiadať od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol,  na základe ktorého bude stravníkovi priradená jeho platba za stravu a zaevidovaná v elektronickom systéme.
- zakúpiť čipový kľúč v cene 2 €, ktorý oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Stratený alebo  zabudnutý  čip systém eviduje ako neodobratý obed!
 

 Číslo účtu  ŠJ :   IBAN SK21 0200 0000 0016 3369 6655

1. Platba za stravu
Spôsob úhrady platieb za stravu:
- bezhotovostným stykom:
   * internetom banking, mesačným príkazom na účet, platba podľa bodu č. 2.Výška platby za stravu
   * poštovou poukážkou, ktorú si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, platba podľa bodu č. 2.Výška platby za stravu.

Platby za stravu je nutné uhradiť do 25. dňa v mesiaci vopred /v auguste sa platí za september, v septembri za október...posledná platba je v máji za jún/. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca, pretože bankové prevody trvajú 1 až 3 dni, výpis zo Slovenskej pošty až 5 dní.  Do správy pre adresáta nezabudnite napísať meno, priezvisko a triedu stravníka, ale aj variabilný symbol, aby sa platba mohla včas a bez problémov priradiť a tým nabiť čip.V prípade úhrady stravy po uvedenom termíne, je potrebné priniesť potvrdenie o zaplatení,  /ŠJ nevie, kto má tieto dni zaplatené a kto nie/.                                        

2. Výdaj stravy
Obedy sa vydávajú od :      11:00 hod. – 11:20 hod. (cudzí stravníci a obedáre)                                                                                         11:20 hod. – 13:45 hod. (žiaci a zamestnanci ZŠ)      
Obedy do obedárov sa vydávajú iba cudzím stravníkom. Stravníci, ktorí nebudú nosiť čip, nedostanú k obedu sladkú odmenu. Dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiky stravovania v jedálni. Rozvrh dozorov je vyvesený v jedálni.
 
 
 Dôležité upozornenia :

Školský zákon umožňuje odoberať žiakom a zamestnancom dotované školské obedy iba v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Za školské vyučovanie sa považuje aj výcvik organizovaný školou /lyžiarsky, plavecký/, výlety, exkurzie a iné školské akcie. Počas týchto školských akcií sa žiaci odhlasujú z obedov samostatne!

Do obedára môžu obedy brať len cudzí stravníci. Žiaci len na základe lekárskeho potvrdenia. ŠJ je účelové zariadenie na prevenciu zdravej výživy.

Pri príprave obeda sa používajú MSN a receptúry, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR podľa § 140 zákona č.245/2008 Z.z., ktoré sú za účelom ozdravenia výživy detí každoročne aktualizované.

Stanovisko MPSVR SR

Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytne v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobralo stravu. Cieľom tohto opatrenia je najmä podporiť zdravé stravovacie návyky u detí a preto je jednou z podmienok poskytnutia dotácie aj samotné odobratie stravy, pod ktorým je potrebné rozumieť konzumáciu obeda dieťaťom. Nie je však v možnostiach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ani úradov práce, sociálnych vecí a rodiny fyzicky skontrolovať skutočné skonzumovanie každého obeda každým dieťaťom a dohliadať, či každý prihlásený žiak na stravovanie obed aj reálne zjedol. Spôsob, ako objektívne naplniť túto podmienku zákona je výlučne v kompetencii školy. Za účelom uvedeného musí zriaďovateľ ako žiadateľ o dotáciu na stravu zabezpečiť, aby škola a/alebo školská jedáleň mali vytvorený vlastný systém evidencie a kontroly, vďaka ktorému bude vedieť jednoznačne preukázať účelnosť poskytnutej dotácie. Čo sa týka otázky, ako má postupovať škola v prípade, že sa dieťa zúčastnilo vyučovania, je prihlásené na stravovanie, ale obed reálne vydaný dieťaťu nebol, lebo dieťa z rôznych dôvodov nebolo na obede uvádzame, že v tomto prípade na dieťa nepatrí dotácia na stravu, nakoľko dieťa neodobralo obed, čo je jednou zo zákonných podmienok pre poskytnutie dotácie na stravu. Ďalšie určenie spôsobu úhrady za neodobratý obed si musí určiť škola (resp. zriaďovateľ). Dôležité je, aby rodičia detí boli už pri prihlasovaní dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni školou poučení, že dotáciu na stravu nie je možné poskytnúť v prípade, keď sa dieťa zúčastnilo vyučovania, ale obed neodobralo. Taktiež je dôležité, aby najmä škola v úzkej spolupráci s rodičmi detí, ako aj samotnými deťmi vplývala na správanie detí v súvislosti so stravovaním v školskej jedálni a viedla ich k zodpovednému správaniu sa voči pripravenému jedlu, ako aj voči vynaloženej ľudskej práci, a to bez ohľadu na skutočnosť, či bola na takéto jedlo poskytnutá dotácia na stravu alebo nie.