ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG - Mgr. Martina Sekerová

KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV:

Pondelok: 7:30 - 8:30, 13:30 - 15:30

Streda: 7:30 - 8:30

Piatok: 13:30 - 15:30

V prípade potreby je možné dohodnúť si termín konzultácie telefonicky, mailom.

Kontaktné informácie:

phone icon

0905 144 011 

mail icon

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  

  ČINNOSŤ ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠKOLE JE ZAMERANÁ NA ŠTYRI OBLASTI PÔSOBNOSTI:

  Práca so žiakmi

 • pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: žiakom so špecifickými vývinovými poruchami učenia, žiakom s poruchami aktivity a pozornosti žiakom s poruchami správania, žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakom zmyslovo a telesne postihnutým,
 • individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na správnu techniku čítania s porozumením textu, pozornostné procesy, matematické zručnosti, pracovnú pamäť...
 • diagnostické sledovania detí s problémami v učení a v správaní počas výchovno-vzdelávacieho procesu
 • zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu individuálne začleneným žiakom

Spolupráca s učiteľmi

 • spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi, pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu,
 • hľadanie vhodného prístupu k individuálne začlenenému žiakovi,
 • priebežné konzultácie s triednymi učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka v učebnom procese,
 • spolupráca s výchovným poradcom pri zjednocovaní výchovných vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
 • poskytovanie učiteľom vzdelávajúcim individuálne začleneného žiaka odporúčanú odbornú literatúru ako aj odborné konzultácie

Spolupráca s rodičmi

 • individuálne konzultácie v dohodnutom termíne, rady a informácie rodičom individuálne začleneného dieťaťa,
 • individuálne konzultácie a poradenstvo rodičom ostatných problémových žiakov,
 • spolupráca s rodičmi detí so ŠVVP pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu

Spolupráca s aststentmi

Učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, že individuálnym prístupom pomáhajú v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa plnohodnotne vzdelávať Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského logopéda, pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.

V našej škole momentálne pracujú piati asistenti : Jaroslava Veličová, Mgr. Marianna Ságová, Mgr. Marek Leško a Mgr. Zuzana Šmelková a školský logopéd Mgr. Anna Rentková.

Spolupráca so špecializovanými zariadeniami

Spolupraca s poradenskými inštitúciami:

 • Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Kysuckom Novom Meste(CPPPaP),
 • Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou pri ZŠ v Žiline (Jamník)
 • Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) v Čadci
 • Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Kremnica
 • Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Strečno
 • výchovným poradcom školy (Mgr. Gabriela Janeková)
NAJČASTEJŠIE PORUCHY SPRÁVANIA
 
ADD: Porucha pozornosti

Schránka03.jpg
 Prejavy:

V podstate má rovnaké príznaky ako dieťa s ADHD, ale s tým rozdielom, že sa u neho neprejavuje nadmerná aktivita, agresivita ani prehnaná impulzívnosť.

 • je skôr veľmi tiché, ustráchané a nenápadné,
 • mnohokrát ide o plachého samotára,
 • taktiež má veľmi veľké problémy s udržaním pozornosti.

 

ADHD: Porucha pozornosti s hyperaktivitou

Schránka04.jpg

Prejavy:

Zvládnuť energiu dieťaťa s touto poruchou nie je jednoduché, vyžaduje si to množstvo trpezlivosti nielen v kruhu rodiny dieťaťa, ale aj v školskom prostredí.

 • dieťa s ADHD je veľmi živé, neposedné,
 • často sa samo vystavuje riziku a nevydrží pri jednej činnosti viac ako pár minút,
 • má výrazné problémy pri udržaní koncentrácie, je nesústredené,
 • dieťa je ťažko ovládateľné. 

HYPOAKTIVITA: Celková spomalenosť dieťaťa

uzzuzu.jpg

Prejavy:

 • je to skôr plachý samotár,
 • je mnohokrát bez záujmu,
 • dieťa je pomalé, ťažkopádne, neobratné,

Na liečenie týchto porúch sa musí podieľať tím odborníkov ako sú: detský lekár, detský psychológ, špeciálny pedagóg 

  
 NAJČASTEJŠIE PORUCHY UČENIA
 
 DYSLEXIA
 
trrtttrtr.jpg
 
 Porucha prejavujúca sa v čítaní. Úroveň čítania je nižšia než všeobecná inteligencia. Môže postihovať rýchlosť, techniku, presnosť čítania a porozumenie textu.

Prejavy:

 • zámena opticky podobných písmen napr. b-d, s-z, m-n, u-n ...,
 • zámena písmen, ktoré sú akusticky podobné napr. b-p, ž-š, t-d, s-z, k-g...,
 • zámena funkčne podobných písmen (samohlások a-o-e-u, spoluhlások h-k-l)
 • zámena poradia písmen v čítaných slovách,
 • vynechávanie písmen, vkladanie samohlások do spoluhláskových skupín, vynechávanie akejkoľvek časti slova,
 • ťažkosti pri prechode od slabikovania k plynulému čítaniu,
 • nerozlišovanie kvality písmen, slabík (zanedbávanie dĺžňov, nesprávne čítanie mäkkých a tvrdých slabík di, ti, ni, li, dy, ty, ny, ly,(príp. zámena týchto slabík).

 DYSGRAFIA

dysgraf.jpg

Znížená schopnosť až neschopnosť osvojiť si zručnosť písania. Porucha postihuje grafickú /formálnu stránku / písomného prejavu, nie obsahovú.

Prejavy:

 • nedodržiavanie veľkosti a tvaru písmen,
 • často si nepamätá tvar písmena, dlho si naň spomína, nevie ho napodobniť,
 • nesprávny sklon písma,
 • zrkadlové tvary písmen,
 • zámeny písmen, najčastejšie sa vyskytuje zámena a/o, m/n, b/d, t/d, z/s, p/b, h/ch, k/g, š/ž, h/k/l.

 DYSORTOGRAFIA

dystograf.jpg

Porucha učenia prejavujúca sa v pravopise. Nepostihuje celú oblasť gramatiky, týka sa len tzv. špecifických dysortografických javov.

Prejavy:

 • ťažkosti v diferenciácii mäkkých a tvrdých slabík dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li,
 • písanie slabík di, ti, ni, li, de, te, ne, le s mäkčeňom,
 • problematika krátkych a dlhých samohlások,
 • nerešpektovanie poradia písmen v slovách, vynechávanie písmen,
 • nezvládnutá analýza viet, spájanie slov vo vetách.

 DYSKALKÚLIA

dyskalkul.jpg

Ide o významne narušenú štruktúru vlôh pre matematiku pri normálnej úrovni a štruktúre všeobecnej inteligencie. Dyskalkúlia znamená zaostávanie v schopnosti rozumieť matematickým pojmom, vzťahom a uplatňovať ich pri riešení  matematických úloh.

 Prejavy:

 • dieťa nedokáže primerane matematicky manipulovať s konkrétnymi alebo nakreslenými symbolmi,
 • dieťa má ťažkosti zoradiť predmety podľa veľkosti, dĺžky atď.,
 • nevie určiť rad čísel usporiadaných podľa určitého princípu,
 • nie je schopné prečítať viacmiestne číslo s nulami, čísla napísané zvisle,
 • má ťažkosti pri písaní viacmiestnych čísel,
 • dieťa nie je schopné prevádzať matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie...,
 • v geometrii sa objavujú problémy pri rysovaní a ťažkosti v diferenciácii geometrických tvarov.