Centrum voľného času Kysucké Nové Mesto prevádzkuje záujmové krúžky pre deti a mládež.

 CPPPaP je školské zariadenie, ktoré v pôsobnosti Obvodného úradu Žilina, zabezpečuje pedagogickú a psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázke výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu deťom a mládeži vo veku od troch rokov do ukončenia školskej dochádzky. V spolupráci s rodinou a najbližším sociálnym prostredím poskytuje psychologickú, sociálnu a výchovnú starostlivosť mládeži a deťom základných škôl, ktoré sú ohrozené sociálno – patologickými javmi.

Štátny pedagogický ústav plní úlohy zabezpečenia odborno-metodického riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 Združená linka pomoci je súčasťou projektu Zodpovedne.sk, ktorý podporuje Európska komisia v rámci komunitárneho programu Safer Internet plus. Rovnaké linky nájdete vo väčšine krajín Európy a ich cieľom je koordinovaná pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a nových technológií. (ponúka podporu a informácie v ohrozeniach ako: Netolerancia, Zneužitie osobných údajov, Nevyžiadaný obsah, Nevhodný obsah na internete, Internetové podvody, Kyberšikanovanie, Hry a gambling, Sexualita na internete, Internetové známosti, Závislosti, Mobily)