1. Podľa §114 ods.6 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom“. V tomto zmysle Mesto Kysucké Nové Mesto vydalo VZN č.6/2013, kde upravilo výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí. Mesačný príspevok sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do posledného pracovného dňa predchádzajúceho mesiaca. Výška mesačného príspevku za prvé nezaopatrené dieťa 10,- €za druhé a každé ďalšie nezaopatrené dieťa 5,- €, deti v hmotnej núdzi majú znížený mesačný príspevok na polovicu, t.j. 5,- € za dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v dávke v hmotnej núdzi,

2. platbu je možné realizovať iba poštovou poukážkou alebo prevodom na číslo účtu 1937956954, kód banky 0200. IBAN: SK15 0200 0000 0019 3795 6954,

3. prosíme zákonných zástupcov žiakov, aby platby za ŠKD uskutočnili nasledovne:

    a) za obdobie september až december 2019 v príslušnom kalendárnom roku,

    b) za obdobie január až jún 2020 v nasledujúcom kalendárnom roku,

4. pri platbe je potrebné do správy pre prijímateľa uvádzať meno, priezvisko žiaka, /prípadne, ak platíte za viac detí jednou sumou, tak uvediete mená, priezviská detí, za ktoré platíte/ do kolónky variabilný symbol uviesť mesiac a rok, za ktorý bola platba realizovaná /napr. platba za september 2019 bude v kolónke variabilný symbol označená 092019/,

5. ak zákonný zástupca odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku,

6. pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy o vyradení dieťaťa zo ŠKD.

1. Školský klub detí (ďalej len ŠKD) je zriadený ako súčasť Základnej školy. Riadi ho riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca,

2. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6,00h. do 7,30h. po skončení vyučovania do 17,00h.,

3. žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonnými zástupcami,

4. súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Stravné zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne. Školská jedáleň prešla na čipový systém, na čipy, ktoré nahrádzajú stravné lístky. Každý stravník (dieťa) musí mať zakúpený čipový kľúč a zaplatené stravné na daný mesiac vždy do 25. dňa v mesiaci vopred. Každý čip musí byť podpísaný. Stratu čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne. Obedy sa odhlasujú telefonicky na čísle 041-4212837, osobne u vedúcej školskej jedálne, alebo cez internet Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., najneskôr do 7,30h. ráno v aktuálny deň. Stravu je možné odhlásiť aj prostredníctvom terminálu umiestneného priamo v školskej jedálny do 13,45h. deň vopred,

5. rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob jeho odchodu zo ŠKD, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie zákonný zástupca dieťaťa na zápisnom lístku ŠKD. Zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca dieťaťa písomne. Dieťa môže byť, ak to nie je na zápisnom lístku uvedené, zo ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu, nie telefonicky,

6. dieťa možno v priebehu školského roku prihlásiť a odhlásiť zo ŠKD na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

7. za príchod dieťaťa do rannej ŠKD zodpovedá zákonný zástupca,

8. za bezpečnosť detí v ŠKD zodpovedá od príchodu do ŠKD až do odchodu z neho vychovávateľ. Za dieťa, ktoré bolo na vyučovaní, ale do ŠKD sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá,

9. nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané,

10. deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie - vetrovky, bundy, prezuvky, topánky,...) označené pre prípad odcudzenia.

Základná škola, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Vážení rodičia 

Dávam do pozornosti skutočnosť, ktorú odporúčam ako riaditeľ splniť:

Citujem znenie zákona č. 597/2003 Z.z., o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení "§ 7a Zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam