Verejný obstarávateľ:

Základná škola

Clementisova 616/1

024 01 Kysucké Nové Mesto

Výzva na predloženie ponuky

Dokument na stiahnutie TU:

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Štatutárny zástupca :          Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

Kontaktná osoba :               Jarmila Čierňavová, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

IČO :                                      37813005

DIČ:                                       2021681063

Telefón :                               041 / 421 2837

E-mail:                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1. Názov zákazky:

„ Dodávka mäsových výrobkov „

Hlavný slovník: CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

2. Opis predmetu zákazky: 

Predmetné výrobky musí úspešný uchádzač (dodávateľ ) podľa telefonickej objednávky v priebehu roka doručiť denne do skladových priestorov školskej jedálne do 7.00 hod.

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý sortiment zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.

Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa  a mäsových výrobkov. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru do skladových priestorov školskej jedálne. Uvedený sortiment tovarov môže byť primerane aktualizovaný podľa vývoja potrieb v množstve a druhov tovaru. Dodávky tovaru musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ doručiť denne do 7:00 hod. počas pracovného týždňa na základe telefonickej objednávky uskutočnenej deň vopred. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Dodávaný tovar je potrebné prepravovať v hygienicky vyhovujúcich obaloch alebo obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.

Výzva na dodávku potravín podľa skupiny CPV:

            

bravčové mäso

CPV 15113000-3

hovädzie mäso

CPV 15111100-0

bravčové výrobky

CPV 15131400-9

slanina

CPV 15131220-3

teľacie mäso

CPV 15111200-1

údené mäso

CPV 15131200-7

hydina

CPV 15112100-7

kuracia pečeň

CPV 15112300-9

Dokument na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zadávaná  postupom  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších predpisov  na  predmet  zákazky:

Dodávka : 1) spracovaných a konzervovaných rýb,  2)  ovocia, zeleniny súvisiacich výrobkov,

3)  živočíšnych alebo rastlinných olejov a tukov, 4) rôznych potravinárskych výrobkov, 5) vajec

pre ZŠ Clementisova 616/1 v Kysuckom Novom Meste“

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

Dodávka ovocia a zeleniny pre ZŠ Clementisova 616/1

v Kysuckom Novom Meste“

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Sídlo: Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v z.n.p.

Zastúpený: Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

IČO : 37813005

DIČ: 2021681063

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno, priezvisko: Jarmila Čierňavová, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón: 041/421 2837

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

Dodávka mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrokov pre ZŠ Clementisova 616/1 v Kysuckom Novom Meste“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Základná škola, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Sídlo: Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v z.n.p.

Zastúpený: Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

IČO : 37813005

DIČ: 2021681063

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno, priezvisko: Jarmila Čierňavová, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón: 041/421 2837

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre ZŠ Clementisova 616/1

v Kysuckom Novom Meste“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Sídlo: Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v z.n.p.

Zastúpený: Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

IČO : 37813005

DIČ: 2021681063

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno, priezvisko: Jarmila Čierňavová, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón: 041/421 2837

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ZŠ Clementisova 616/1 v Kysuckom Novom Meste“

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Sídlo: Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v z.n.p.

Zastúpený: Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

IČO : 37813005

DIČ: 2021681063

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno, priezvisko: Jarmila Čierňavová, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón: 041/421 2837

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

                                               VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

  zadávaná  postupom  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších predpisov  na  predmet  zákazky:

 

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ZŠ Clementisova 616/1 v Kysuckom Novom Meste“

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Základná škola,  Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Sídlo : Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v z.n.p.

Zastúpený: Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

 IČO : 37813005

 DIČ: 2021681063

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

 Meno, priezvisko:   Jarmila Čierňavová, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

 Telefón:                    041/421 2837

 E-mail:                      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

2.  Typ zmluvy: Rámcová kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 

 

Verejný obstarávateľ:     Základná škola

Clementisova 616/1

024 01 Kysucké Nové Mesto

Výzva na predloženie ponuky

v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy

Základná škola Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Štatutárny zástupca:               Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

Kontaktná osoba:                   Čierňavová Jarmila, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón:                                 041/ 421 2788

E-mail:                                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľstvo ZŠ Clementisova, KNM vypisuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu podlahy :
- hlavná budova : kuchynka                61,62 m2,
- vedľajšia budova: školská jedáleň   195 m2,
- chodba pred školskou jedálňou        96,97 m2
Špecifikácia:  materiál: epoxidová podlaha

1 Prefrézovanie

2 Prebrúsenie podkladu

3 Penetrácia

4 Pretmelenie povrchu

5 Epoxidová stierka

6 Preliatie plochy s epoxidom s dekoratívnymi čipsami

8  lak


- uchádzač musí mať oprávnenie na danú činnosť

Cenové ponuky  môžete zaslať do  19.12.2014 na E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo doniesť osobne na sekretariát alebo riaditeľovi školy.


Kontakt: Mgr. Igor Ševec - riaditeľ školy
mobil: 0915816940