VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

Dodávka mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrokov pre ZŠ Clementisova 616/1 v Kysuckom Novom Meste“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

 

Názov: Základná škola, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Sídlo: Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v z.n.p.

Zastúpený: Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

IČO : 37813005

DIČ: 2021681063

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno, priezvisko: Jarmila Čierňavová, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón: 041/421 2837

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

2. Typ zmluvy:

Rámcová kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

 

3. Doba trvania zmluvy:

           01.01.2017 – 31.12.2017

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:

Zariadenie školského stravovania pri ZŠ Clementisova 616/1 v Kysuckom Novom Meste

 

5. Slovník verejného obstarávania:

Hlavný slovník CPV: 15600000-4 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky

 

6. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom obstarávania je pravidelné zabezpečovanie dodávok mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania a vyložením tovaru do skladových priestorov školskej jedálne. Uvedený sortiment tovarov môže byť primerane aktualizovaný podľa vývoja potrieb v množstve a druhoch tovaru. Dodávky tovaru musí úspešný uchádzač /dodávateľ/ doručiť minimálne trikrát týždenne do 7:00 hod. počas pracovného týždňa na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky uskutočnenej deň vopred do 14:00 hod. Predmet zákazky musí byť dodávaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám. Dodávaný tovar je potrebné prepravovať v hygienických vyhovujúcich obaloch alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.

 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

            7300,00 EUR bez DPH

 

8.  Spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:

 1. Navrhovaná  zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

 2. Ocenenie položiek bude v cenovej úrovni roku 2016

 3. Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky.

 4. Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená v EUR s DPH.

 5. Uchádzač uvedie, či je alebo nie je platcom DPH.

 

9. Možnosť predloženia ponuky:

              Iba na celý sortiment zákazky

 

10. Variantné riešenie:

              Neumožňuje sa

 

11. Podmienky financovania:

 1. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.

 2. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe dodávateľom vystavených faktúr.

 1. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia.

 

12. Podmienky účasti uchádzačov a obsah ponuky:

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote

na predkladanie ponúk):

 1. identifikačné údaje uchádzača ( obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo,

             e-mailová adresa kontaktnej osoby,

 1. doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 ZVO,

 2. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,

 3. návrh ceny v EUR s DPH za jednotlivé položky,

 4. návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

 

12. Lehota na predkladanie ponúk:

 1. do 20.12.2016 do 08:00 hod.,

 2. doručenie písomne prostredníctvom pošty, kuriéra, osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy s nápisom „Neotvárať“ .

 3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude akceptovaná.

 

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

 1. 50% - cena za dodanie predmetu zákazky v zmysle bodu 5 a 6 tejto výzvy

 2. 40% - splnenie kvalitatívnych požiadaviek

 3. 10% - zmluvné dodacie a obchodné podmienky

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu hodnotu po sčítaní dosiahnutých bodov.

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné, uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.

 

14. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

 1. nebude predložená ani jedna ponuka,

 2. ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným obstarávateľom,

 3. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,

 4. ak sú všetky cenové ponuky vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

 

15. Ďalšie informácie:

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

Pri             Pri porušení ktoréhokoľvek bodu výzvy bude uchádzač vylúčený z verejného obstarávania.

 

 

V Kysuckom Novom Meste 02.12.2016                                                                        Mgr. Igor Ševec

                                                                                                                                             riaditeľ ZŠ

 

Dátum zverejnenie tejto výzvy v profile www.knmzsclementisova.svsbb.sk : 02.12.2016

Príloha č.1 k výzve Bližší opis predmetu obstarávania

Príloha č.1 k výzve:

Bližší opis predmetu obstarávania

Predmet zákazky musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu kalendárneho roka doručiť minimálne trikrát týždenne na základe telefonickej alebo e-mailovej objednávky uskutočnenej deň vopred do 14:00 hod., podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístka, do skladových priestorov školskej jedálne do 7:00 hodiny. Dodací list musí obsahovať číslo dodacieho listu, dátum, názov a druh tovaru, množstvo, cenu za jednotku s DPH, cenu spolu s DPH. Dodaný predmet zákazky musí spĺňať čerstvosť a kvalitu. Po prípadnom zistení nedostatkov - výmena tovaru ihneď.