paper exam notes Výchovný program ŠKD Hravé deti
paper exam notes Reevidovanie
paper exam notes Národný program duševného zdravia
paper exam notes SWOT analýza
paper exam notes Pravidlá bezpečnosti klubu
paper exam notes Školský poriadok
paper exam notes Režim dňa
paper exam notes Čestné vyhlásenie
paper exam notes Žiadosť o prijatie do ŠKD
paper exam notes Žiadosť o zníženie príspevku do ŠKD
paper exam notes Informovaný súhlas
paper exam notes Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo ŠKD
paper exam notes Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z výchovnej činnosti na základe telefonického kontaktu
paper exam notes školský poriadok ŠKD