Verejný obstarávateľ:     Základná škola

Clementisova 616/1

024 01 Kysucké Nové Mesto

Výzva na predloženie ponuky

v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy

Základná škola Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Štatutárny zástupca:               Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

Kontaktná osoba:                   Čierňavová Jarmila, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón:                                 041/ 421 2788

E-mail:                                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1.     Názov zákazky:

„Dodávka mäsových výrobkov".

2.     Opis predmetu zákazky:

Školská jedáleň pri ZŠ Clementisova č. 616, 024 01 Kysucké Nové Mesto, zabezpečuje pre rok od 01.01.2016 do 31.12.2016 dodávateľa mäsových výrobkov v nasledovnej štruktúre:

 1. bravčové mäso   CPV 15113000-3
 2. hovädzie mäso     CPV 15111100-0
 3. bravčová pečeň CPC 15100000-9
 4. bravčové výrobky CPV 15131400-9
 5. čerstvá hydina     CPV 15112100-7
 6. slanina údená                 CPV 15131220-3

Predmetné mäsové výrobky podľa telefonickej objednávky musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu kalendárneho roka doručiť denne, podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístka,   do skladových priestorov školskej jedálne do 7,00 hodiny. Dodávané mäsové výrobky musia mať certifikát kvality, pôvod výrobkov slovenský. Dodané mäsové výrobky musia byť čerstvé v schladenom stave (nezmrazené). Po prípadnom zistení nedostatkov- výmena tovaru hneď po telefonickom oznámení.

3.     Predpokladaná hodnota zákazky:

16 200,00 € bez DPH.

4.     Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:

Na dobu kalendárneho roka 01.01.2016 do 31.12.2016.

5.     Podmienky pre účasť a obsah ponuky:

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):

 1. identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 2. doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 ZVO,
 3. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 4. návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) až d),
 5. návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur s DPH a spĺňa požiadavky v bode 2.

7.     Predkladanie ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; alebo písomne do kancelárie vedúcej školskej jedálne, najneskôr do: 14.12.2015 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie POZOR NEOTVÁRAŤ - súťaž mäsové výrobky.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.zsclemsnv.edu.sk

Verejný obstarávateľ:     Základná škola

Clementisova 616/1

024 01 Kysucké Nové Mesto

Výzva na predloženie ponuky

v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy

Základná škola Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Štatutárny zástupca:               Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

Kontaktná osoba:                   Čierňavová Jarmila, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón:                                 041/ 421 2788

E-mail:                                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1.     Názov zákazky:

„Dodávka mliečnych výrobkov".

2.     Opis predmetu zákazky:

Školská jedáleň pri ZŠ Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, zabezpečuje pre rok od 01.01.2016 do 31.12.2016 dodávateľa mliečnych výrobkov podľa skupiny potravín CPV 15500000-3.

Predmetné potraviny podľa telefonickej objednávky musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu kalendárneho roka doručiť minimálne 2x do týždňa, podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístka,   do skladových priestorov školskej jedálne do 8,00 hodiny. Dodávané potraviny musia byť v dostačujúcej záruke, I. akosť s uprednostňovaním slovenských výrobkov. Po prípadnom zistení nedostatkov- výmena tovaru hneď po telefonickom oznámení.

3.     Predpokladaná hodnota zákazky:

6 300,00 € bez DPH.

4.     Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:

Na dobu kalendárneho roka 01.01.2016 do 31.12.2016.

5.     Podmienky pre účasť a obsah ponuky:

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):

 1. identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 2. doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 ZVO,
 3. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 4. návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) až d),
 5. návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur s DPH a spĺňa požiadavky v bode 2.

7.     Predkladanie ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; alebo písomne do kancelárie vedúcej školskej jedálne, najneskôr do: 14.12.2015 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie POZOR NEOTVÁRAŤ - súťaž mliečnych výrobkov.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.zsclemsnv.edu.sk

Verejný obstarávateľ:     Základná škola

Clementisova 616/1

024 01 Kysucké Nové Mesto

Výzva na predloženie ponuky

v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy

Základná škola Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Štatutárny zástupca:               Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

Kontaktná osoba:                   Čierňavová Jarmila, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón:                                 041/ 421 2788

E-mail:                                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1.     Názov zákazky:

„Dodávka obilnín, zemiakov, zeleniny a ovocia".

2.     Opis predmetu zákazky:

Školská jedáleň pri ZŠ Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, zabezpečuje pre rok od 01.01.2016 do 31.12.2016 dodávateľa obilnín, zemiakov, zeleniny a ovocia podľa skupiny potravín CPV 03200000-3.

Predmetné potraviny podľa telefonickej objednávky musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu kalendárneho roka doručiť minimálne 2x do týždňa, podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístka,   do skladových priestorov školskej jedálne do 7,00 hodiny. Dodávané potraviny musia byť čerstvé, I. akosť s uprednostňovaním slovenských potravín. Po prípadnom zistení nedostatkov- výmena tovaru hneď po telefonickom oznámení.

3.     Predpokladaná hodnota zákazky:

10 200,00 € bez DPH.

4.     Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:

Na dobu kalendárneho roka 01.01.2016 do 31.12.2016.

5.     Podmienky pre účasť a obsah ponuky:

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):

 1. identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 2. doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 ZVO,
 3. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 4. návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) až d),
 5. návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur s DPH a spĺňa požiadavky v bode 2.

7.     Predkladanie ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; alebo písomne do kancelárie vedúcej školskej jedálne, najneskôr do: 14.12.2015 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie POZOR NEOTVÁRAŤ - súťaž obilnín, zemiakov, zeleniny a ovocia.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.zsclemsnv.edu.sk

 

 

 

 

Verejný obstarávateľ:     Základná škola

Clementisova 616/1

024 01 Kysucké Nové Mesto

Výzva na predloženie ponuky

v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až

39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy

Základná škola Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou (do 40 000 € bez DPH) na ďalej špecifikované potraviny bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO")

Štatutárny zástupca:               Mgr. Igor Ševec, riaditeľ školy

Kontaktná osoba:                   Čierňavová Jarmila, vedúca zariadenia pre školské stravovanie

Telefón:                                 041/ 421 2788

E-mail:                                   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

1.     Názov zákazky:

„ Dodávka mlynárske výrobky, škrob a škrobové výrobky CPV 15600000-4 “

2.     Opis predmetu zákazky:

Školská jedáleň pri ZŠ Clementisova č. 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, zabezpečuje pre rok od 02.01.2016 do 31.12.2016 dodávateľa výrobky podľa uvedených skupiny potravín CPV:

- mlynárske výrobky, škrob a škrobové výrobky CPV 15600000-4, PHZ/rok 6000 € bez DPH

Predmetné potraviny podľa telefonickej objednávky musí úspešný uchádzač (dodávateľ) v priebehu kalendárneho roka doručiť minimálne 2x do týždňa, podľa skutočného počtu stravníkov a zostaveného jedálneho lístka,   do skladových priestorov školskej jedálne do 8,00 hodiny. Dodávané potraviny musia byť v dostačujúcej záruke, I. akosť s uprednostňovaním slovenských výrobkov. Po prípadnom zistení nedostatkov- výmena tovaru hneď po telefonickom oznámení.

3.     Predpokladaná hodnota zákazky:

6 000,00 € bez DPH.

4.     Doba na ktorú sa uzatvorí zmluva:

Na dobu kalendárneho roka 20.01.2016 do 31.12.2016.

5.     Podmienky pre účasť a obsah ponuky:

Verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba ponuky uchádzačov, ktorí predložia ponuku s dokladmi v nasledovnej skladbe (doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk):

 1. identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcov, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová adresa, emailová adresa kontaktnej osoby,
 2. doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 ZVO,
 3. čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a nemá evidované daňové nedoplatky,
 4. návrh ceny v Eur bez DPH za jednotlivé položky podľa bodu 2 ods. a) až d),
 5. návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

6.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku na celý predmet zákazky za najnižšiu cenu v Eur s DPH a spĺňa požiadavky v bode 2.

7.     Predkladanie ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť na elektronickú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; alebo písomne do kancelárie vedúcej školskej jedálne, najneskôr do: 14.12.2015 do 14:00 hod. Obálka s ponukou musí mať adresu verejného obstarávateľa, musí byť označená názvom a sídlom uchádzača a upozornenie POZOR NEOTVÁRAŤ – súťaž mlynárske výrobky, škrob a škrobové výrobky.

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.zsclemsnv.edu.sk