pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov ročníkov 1- 4, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti

Minister školstva, vedy, výskumu a športu svojím rozhodnutím pod číslom 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol tak,  že  s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov ročníkov 1- 4, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ.

Mesto Kysucké Nové Mesto  ako zriaďovateľ základných škôl s účinnosťou od 3.2.2021 rozhodol o otvorení školských klubov detí po doložení potrebných dokladov zákonných zástupcov detí.  Podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe podľa  § 2  ods. 1: „Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných hodinách a popoludňajších hodinách počas pracovných dní.“

Organizácia ŠKD

6.00 – 7:30      Ranný klub

7:30 – 11:30   Online hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti

11:30 – 12:30  Obed

12:30 – 15:00  Poobedný klub

 Povinnosti zákonného zástupcu:

- rodič nahlási záujem o ŠKD triednemu učiteľovi osobne, telefonicky alebo mailom

  v termíne do 02.2.2021 (utorok) do 16:00 hod.,

- rodič pošle po svojom dieťati v prvý deň nástup do ŠKD čestné prehlásenie, že nemôže

  pracovať z domu (čestné prehlásenie tu),

- rodič oznámi triednemu učiteľovi aj záväzný záujem o stravovanie svojho dieťaťa v školskej

  jedálni.

Upozornenie: Počas pobytu dieťaťa v ŠKD rodič nemá nárok na pandemickú OČR.

Príloha: Čestné vyhlásenie - zaradenie medzi zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre