Prezentacia SS

 Stredné školy mesta a prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

     V živote človeka sú významné etapy, ktoré určujú a ovplyvňujú jeho ďalší život. Jednou z nich  je  vybrať si strednú školu a s tým spojené  ďalšie spoločenské uplatnenie. Pravidelne v jesennom období mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci so strednými školami v územnej pôsobnosti mesta organizovalo Prezentáciu stredných škôl mesta. Z dôvodu mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a nepriaznivej epidemiologickej situácie sa Prezentácia stredných škôl mesta v roku 2020 neuskutočnila. Po dohode Ing. Mariána Mihaldu, primátora mesta, riaditeľov stredných škôl mesta Kysucké Nové Mesto  a vedúcej SŠÚ Rudina s cieľom informovať žiakov 9. ročníkov o stredných školách mesta zverejňujeme na webových portáloch mesta, obcí okresu, základných škôl, stredných škôl mesta a CPPPaP KNM informačné linky, kde sa dozviete najnovšie informácie o podmienkach prijatia, o zameraní škôl, otvorených študijných a učebných odboroch škôl ako aj ďalšie informácie pre objektívne rozhodovanie, kam na strednú školu.

Linky  Strednej priemyselnej školy IT KNM:

Linky  Strednej odbornej školy strojníckej KNM:

 https://youtu.be/d_UrdNaa2xQ

Linky Gymnázia KNM:

Rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa prijatia žiakov na strednú školu:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. 
v znení neskorších predpisov v rámci rozhodovacej právomoci zo dňa 26.1.2021  určil:

1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.

2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený
v prílohe č. 2.

4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

Všetky uvedené prílohy rodičia si môžu vyhľadať na webovom sídle ministerstva školstva - www.minedu.sk