Vzhľadom ku skutočnostiam, ktoré sa udiali v školskom roku 2016/2017 v našej škole, a nepravdivým informáciám o nich prezentovaným v tlači, médiách a na facebooku sme sa rozhodli vydať oficiálne stanovisko k celej situácii a pravdivo informovať verejnosť.

Dňa 12.06.2017 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, v ktorom s rozdielom jedného hlasu neuspel doterajší riaditeľ Mgr. Igor Ševec. Väčšina pedagogických zamestnancov bola nespokojná s výsledkom výberového konania, a preto sa traja zástupcovia z radov pedagógov rozhodli navštíviť pána primátora, oznámili mu dôvody svojho konania a žiadali ho, aby víťazného kandidáta Mgr.J.Janeka do funkcie riaditeľa nevymenoval. Zároveň iniciovali podpisovú akciu na podporu riaditeľa Mgr. Igora Ševeca.

Primátor mesta sa rozhodol dňa 16.06.2017 urobiť vlastný anonymný prieskum medzi všetkými zamestnancami školy (tajné hlasovanie), koho by vo voľbách na funkciu riaditeľa podporili. Z výsledkov prieskumu jasne vyplynulo, že viac ako dve tretiny zamestnancov by podporilo Mgr. I. Ševeca (68, 42 %). Následne primátor mesta využil svoje právo nevymenovať riaditeľa školy do funkcie v zmysle § 3, ods. 2 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. Svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom písomne odôvodnil rade školy.

Pedagogickí zamestnanci neboli spokojní so svojimi zástupcami v rade školy, nakoľko pred voľbami do rady školy oslovovali kolegov, aby ich volili, že budú zastupovať ich záujmy. Práve naopak, pred výberovým konaním sa nezaujímali o názor kolegov v otázke podpory kandidátov a konali účelovo v prospech jedného kandidáta. Keďže pedagogickým zamestnancom zákon umožňuje nielen zvoliť, ale i odvolať svojich zástupcov v rade školy, odvolanie z členstva v rade školy potvrdili najskôr písomne vlastnoručným podpisom a následne opakovane dňa 28.06.2017 tajným hlasovaním. Za odvolanie dvoch svojich zástupcov v rade školy hlasovali pedagogickí zamestnanci nasledovne: za odvolanie Mgr.E.Vlčkovej 69,2 % , Mgr.D.Kuleszovej 66,6 %. Odvolanie členov rady školy prebehlo zákonným spôsobom (v zmysle s § 25 ods. 12 písm. g) Zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov), čo potvrdili 2 nezávislé advokátske kancelárie i stanovisko Ministerstva školstva SR, ktoré si vyžiadal primátor.

Dňa 30.06.2017 sa uskutočnili doplňujúce voľby členov rady školy za pedagogických zamestnancov.

Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa školy sa uskutočnilo dňa 28.08.2017, v ňom jednoznačne uspel kandidát Mgr. Igor Ševec. Dňa 30.08.2017 ho primátor mesta oficiálne vymenoval do funkcie riaditeľa školy na nové funkčné obdobie.

Nový školský rok 2017/2018 začíname v pokojnom a tvorivom duchu s maximálnym úsilím čo najlepšie napĺňať poslanie učiteľov – vychovávať a vzdelávať naše deti. Ďakujeme p.primátorovi, že rešpektoval názor zamestnancov školy. Zároveň ďakujeme kolegom za odvahu prejaviť svoj postoj i rodičom a priateľom školy za podporu.

za zamestnancov školy Mgr.Ľ.Ševčík, Mgr.M.Kubalíková, Mgr.L.Hejtmánková, iniciátori podpisovej akcie