Vážení rodičia žiakov,

na základe vydaného manuálu manuál TU ( dôležitá je tabuľka na strane 4.)  Ministerstvom školstva SR(ďalej len MŠ SR)  sa upravujú pravidlá na otvorenie škôl prezenčnou formou . Jednou z podmienok je aj vyplnenie dotazníka zákonným zástupcom žiaka a zamestnancami školy.  Nakoľko sme daný dotazník už urobili , žiadame zákonných zástupcov žiakov 5. a 9. ročníka , ktorí sa vyjadrili v danom dotazníku Nie, že môžu na základe nových pravidiel prehodnotiť a zmeniť svoje stanovisko (dotazník tu). Zmenené stanovisko treba zaslať vo vyplnenom dotazníku triednym učiteľom najneskôr do 20.12.2020 (do 19:00 hod.)

Výsledky dotazníkového prieskumu vykonaného na ročníkoch 5. až 9.  k termínu 13.12.2020:

  • súhlas s testovaním dieťaťa a jedného zákonného zástupcu 66,51 %
  • nesúhlas s testovaním dieťaťa a jedného zákonného zástupcu 33,49 %

Po vyhodnotení  aktualizovaného dotazníka riaditeľ školy rozhodne o spôsobe vyučovania od 11.01.2021 podľa manuálu vydaného MŠ SR na strane 8. Výsledky dotazníkového prieskumu pošle škola zriaďovateľovi a ten MŠ SR do 21. 12.2020.

Prvé a následné testovania žiakov + jedného zákonného zástupcu a zamestnancov sa uskutočnia podľa pokynov v manuáli str.6,7.

Okres sa bude stále monitorovať  a podľa regionálneho semaforu a situácie na škole ( manuál – tabuľky str . 4.) sa  budú prijímať opatrenia.

  V prípade prezenčného vyučovania musia zákonní zástupcovia predložiť pri nástupe prílohu v    manuáli Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním údajov……... ( súhlas TU).

Ďakujeme za spoluprácu.

vedenie školy